Historia filozofii starożytnej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301WYK0623
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Semestr 1 » Przedmioty do wyboru
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład wprowadza w zagadnienia historii filozofii starożytnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład ma na celu podanie elementarnych wiadomości na temat najważniejszych postaci, nurtów i problemów filozofii starożytnej. Układ wykładu jest chronologiczno-problemowy i obejmuje filozofię presokratejską, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, szkoły hellenistyczne, filozofię neoplatońską oraz myśl Ojców Kościoła. Wykład ma stanowić podstawę dla innych zajęć filozoficznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny.
Forma zaliczenia: egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: G. Reale, Myśl starożytna, tłum. E. Zieliński, Lublin 2003; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. Zieliński, t. 1-5, Lublin 1993- 2002; F. Copleston, Historia filozofii, t. 1, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1998; R. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

Bibliografia uzupełniająca: zostanie podana na zajęciach.