Wprowadzenie do filozofii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301WYK0632
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Module 2 - Basic courses » Przedmioty obligatoryjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele: 1. Zapoznanie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi filozofii. 2. Zainteresowanie głównymi problemami filozofii. 3. Przyswojenie podstawowych pojęć i sprawności filozoficznych. 4. Przygotowanie do studiowania i uprawiania filozofii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Wiadomości z zakresu metafilozofii: geneza i etymologia filozofii; koncepcje, dyscypliny i kierunki filozofii; podziały filozofii; poznawcza wartość i metody filozofii; filozofia a inne działy kultury; filozofia a światopogląd. 2. Wybrane zagadnienia filozofii: problematyka bytu; problematyka wiedzy i języka; problematyka człowieka; problematyka wartości i moralności; problematyka Boga i religii. 3. Filozofia współczesna (w Polsce i na świecie): fenomenologia, filozofia analityczna, neotomizm. 4. Elementy metodologii: stawianie pytań, definiowanie, analiza znaczeń słów, argumentowanie. 5. Elementy metodyki studiowania: sporządzanie notatek, przygotowywanie się do egzaminów, pisanie prac dyplomowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny (tradycyjny).
Egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin 2007 (rozdz. I, II, V, VIII; dodatek II i III; par. 16, 24, 25, 34, 35); K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983 (wstęp; część I: rozdz. 1 i 5; część II: rozdz. 1, 2, 4 i 5).

Bibliografia uzupełniająca: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, PAT, Kraków 1987; J. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 1986; J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, PAT, Kraków 1992 (część pierwsza, trzecia, czwarta i piąta); J. J. Jadacki, Jak studiować filozofię?, IFiS UW, Warszawa 1996; L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, PWN, Warszawa, wiele wydań; T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Spacja, Warszawa 1993; J. Pieper, W obronie filozofii, IW Pax, Warszawa 1985; P. F. Strawson, Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, Znak, Kraków 1994; S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, W drodze, Poznań 1995; J. Wojtysiak, Pochwała ciekawości. Filozofia, SIW Znak, Kraków 2003; J. Wojtysiak, Filozofia i życie, SIW Znak, Kraków 2007.