Psychologia ogólna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:14400-XXXX-01WYK0375
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
I.Założenia i cele: wykład z psychologii ogólnej stanowi dla studentów I roku wprowadzenie w problematykę podstawowych zagadnień psychologicznych. Podejmowane tematy koncentrują się wokół nadrzędnego celu ukazania ogólnych prawidłowości funkcjonowania człowieka jako osoby, która żyje i odnosi się do otaczającego świata.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Psychologia jako dyscyplina naukowa i jej przedmiot: psychologia jako samodzielna dyscyplina naukowa posiadająca swój przedmiot, metody i cele;
kształtowanie się przedmiotu psychologii; odniesienie psychologii do innych dyscyplin naukowych.
2. Kierunki psychologiczne: psychofizycy jako prekursorzy psychologii naukowej; psychologia świadomości W.Wundta; główne założenia psychologii postaci, funkcjonalizm i jego założenia; behawioryzm w ujęciu J.Watsona, B. Skinnera i E. Tolmana; podstawowe założenia psychoanalizy; psychologia humanistyczna; pozytywna i poznawcza.
3. Metody psychologiczne: metody opisowe i eksperymentalne w psychologii; wymogi stawiane metodom psychologicznym; introspekcja; obserwacja; eksperyment; ankieta; kwestionariusz; testy i wywiad.
4. Czynności orientacyjne i poznawcze: świadomość; spostrzeganie; wyobraźnia; uwaga; pamięć; myślenie.
5. Procesy emocjonalne i motywacyjne: emocje i uczucia; charakterystyka procesu motywacyjnego.
6. Stres i frustracja.
7. Psychologiczne koncepcje uczenia się: uczenie się metodą warunkowania klasycznego; instrumentalnego; metodą znaków; metodą wglądu; jako proces samoaktualizacji.
8. Osobowość i elementy jej struktury: osoba i osobowość; teorie typów; teorie cech; teorie rozwojowe; teorie dynamiki osobowości; teorie selfu; temperament; charakter; zdolności; zainteresowania; postawy.
9. Norma psychologiczna: norma przyrodnicza i humanistyczna w psychologii; kryteria dojrzałej osobowości.
10. Zaburzenia psychiczne i psychoterapia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, wykład.
Warunki i formy zaliczenia przedmiotu:
warunki uzyskania zaliczenia: uczestniczenie w wykładach
forma zaliczenia: egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kosslyn, S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wyd. Znak.
Mietzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.
Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka.
Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. (t.2). Gdańsk: GWP.
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. (t.1 i 2). Gdańsk: GWP.
Tavris, C., Wade, C. (1995). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.
Tomaszewski, T. (red.). (1975). Psychologia. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:
Hilgard, R.E. (1967). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.
Kozielecki, J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. „Żak”.
Robakiewicz, J. (red.). (2004). Człowiek i psychologia. Bielsko-Biała: PPU „PARK”.
Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszwa: WSiP.