Logika (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:08100-XXXX-04CWI0218
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Cel: Przyswojenie podstawowej aparatury pojęciowej z logiki ogólnej.
Charakterystyka: Zajęcia mają umożliwić zrozumienie podstawowych zagadnień metodologicznych (wstępne informacje na temat czynności naukotwórczych, jak zbieranie materiału i jego interpretacja, wysuwanie i testowanie hipotez, wyjaśnianie teoretyczne oraz przewidywanie), ze szczególnym uwzględnieniem problemu metodologicznego statusu nauk humanistycznych (spór naturalizm-antynaturalizm), wykształcenie praktycznych sprawności w zakresie ścisłego i uporządkowanego formułowania myśli, stawiania pytań, umiejętności argumentacji na rzecz głoszonej tezy oraz sprawdzania poprawności i zasadności argumentów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia:
Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000.
Marciszewski W., Sztuka rozumowania w świecie logiki, Warszawa 1994.
Marciszewski W., Dyskutowania Sztuka, Warszawa 1994.
Mała Encyklopedia Logiki (MEL), Wrocław 1998.
Przybyłowski J., Logika z Ogólną Metodologią Nauk, Gdańsk 1997.
Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, (wiele wydań)
Trzęsicki K., Logika Praktyczna, (wiele wydań)