Współczesne teorie socjologiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14200-XXXX-05WYK0085
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem nauczania w ramach przedmiotu Współczesne teorie socjologiczne jest zapoznanie studenta z wybranymi teoriami socjologicznymi, które umożliwią mu interpretowanie, wyjaśnianie i analizowanie zjawisk, procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez przeniesienie współczesnych teorii na grunt badań nad zachowaniami i zmianami współczesnego społeczeństwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Nauka i pojęcie teorii naukowej.
2. Rozwój teorii socjologicznych.
3. Podstawy teorii funkcjonalno-strukturalnej.
4. Podejście empiryczne R. Mertona. Teoria średniego zasięgu.
5. Teorie systemu T. Parsonsa.
6. Funkcjonalizm systemowy N. Luhmanna.
7. Dialektyczna teoria konfliktu R. Dahrendorfa.
8. Funkcjonalna teoria konfliktu L. Cosera.
9. Podstawy i kształtowanie się teorii wymiany.
10. Behawiorystyczna teoria wymiany G. Homansa.
11. Dialektyczna teoria wymiany P. Blau.
12. Sieciowa teoria wymiany R. Emersona i K. Cook.
13. Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa.
14. Umysł, jaźń, społeczeństwo. Synteza G. Meada.
15. Symboliczny interakcjonizm M. Blumera i M. Kuhna.
16. Dramaturgiczne ujęcie interakcji E. Goffmana.
17. Fenomonologia społeczna i socjologia życia codziennego A. Schutza.
18. Teoria strukturacji A. Giddensa.
19. Konstruktywizm strukturalistyczny P. Bourdieu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. Literatura uzupełniająca: P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005. N. Luhmann, Systemy społeczne, Kraków 2007.
Lektury do zaliczenia przez studentów:
M. J. Lovaglia, Rozumienie teorii wymiany sieciowej, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. J. S. Coleman, Socjologia ekonomiczna z perspektywy teorii racjonalnego wyboru, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. P. J. DiMaggio, W. W. Powell, Nowe spojrzenie na "żelazną klatkę": instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Touraine, Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. A. Schutz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. J. Habermas, Działania zorientowane na osiągnięcie porozumienia, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006. Ch. Tilly, Historia i wyobraźnia socjologiczna, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006.