Historia sztuki starożytnej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03600-XXXX-04WYK0213
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Literatura:
- obowiązująca: K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975; J. Lipińska, Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008; E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001; A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1, Warszawa 1975, t.2, Warszawa 1980.
- uzupełniająca: M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów. Warszawa 1996; J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń-Wrocław 1999; F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1973; W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1977; K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973; K. Michałowski, Nie tylko piramidy, Warszawa 1966; A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1992; A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t. I-II, Warszawa 1981; Sztuka świata t.1, Warszawa 1999; W. Müller-Wiener, Greckie budownictwo antyczne, Kraków 2004; M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988; J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999; J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997; P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Zarys historii sztuki społeczeństw, które w okresie starożytnym, tj. od ca. 3000 p.n.e. do pocz. IV w. n.e., funkcjonowały na obszarach wokół Morza Śródziemnego - gł. w Mezopotamii i w Dolinie Nilu, w Grecji i w Imperium Romanum. Najważniejsze zagadnienia, zjawiska i fakty z różnych dziedzin twórczości artystycznej (urbanistyka, architektura, rzeźba, malarstwo i in.), przedstawione w układzie chronologicznym, na przykładzie działalności najsłynniejszych artystów i głównych ośrodków, ilustrowane zabytkami najbardziej znanymi, a także ostatnio odkrytymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: ustny egzamin sprawdzający wiedzę uzyskaną na podstawie lektur obowiązkowych; warunkiem zaliczenia jest elementarna znajomość i zrozumienie problematyki.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
- obowiązująca: K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975; J. Lipińska, Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008; E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001; A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1, Warszawa 1975, t.2, Warszawa 1980.
- uzupełniająca: M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów. Warszawa 1996; J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń-Wrocław 1999; F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1973; W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1977; K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973; K. Michałowski, Nie tylko piramidy, Warszawa 1966; A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1992; A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t. I-II, Warszawa 1981; Sztuka świata t.1, Warszawa 1999; W. Müller-Wiener, Greckie budownictwo antyczne, Kraków 2004; M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988; J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999; J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997; P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999.