Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04WYK0395
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest przedstawienie wybranych dzieł literatury europejskiej okresu średniowiecza, renesansu i baroku oraz wskazanie zjawisk, które znajdują odpowiedniki w literaturze polskie tego czasu. Szczegółowe zagadnienia obejmują epikę rycerską, dzieła związane z koncepcją "miłości dwornej", poemat alegoryczny, rozwój nowelistyki i eseistyki, poezję petrarkistowską i marinistyczną, dramat elżbietański, angielską poezję metafizyczną. Zalecana jest znajomość tekstów literackich i opracowań z zakresu literatury powszechnej wymienionych w spisie lektur.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?