Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0404CWI0225
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie z podstawami analizy i interpretacji literackiej. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami literaturoznawczymi. Ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów.

Ograniczenia: Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie literatury w tym języku i dyskusję na stosownym poziomie abstrakcji.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, dyskusja na temat omawianych utworów, praca w grupach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs wprowadza studentów w świat analizy i interpretacji literatury. Przygotowuje i dostarcza umiejętności koniecznych do właściwego skorzystania z kursów literackich przewidzianych na dalszych etapach kształcenia.

Kurs ma za zadanie skłonić studentów do przejścia od czysto emocjonalnej i powierzchownej reakcji na tekst literacki do spojrzenia bardziej analitycznego, które wymaga nie tylko wrażliwości, ale także myślowego rygoru i wiedzy teoretycznej. Wymaga to wykorzenienia częstych, choć błędnych, nawyków czytelniczych, zwłaszcza przekonania o całkowitej dowolności interpretacji. Wymaga to również wyrobienia krytycznego dystansu wobec przesłania utworu, idei w nim zawartych i emocji, jakie wzbudza.

Kurs kładzie nacisk na praktyczną umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego. Wiedza teoretyczna przekazywana studentom jest podporządkowana rozwijaniu umiejętności praktycznych. Teoria ogranicza się do podstawowych pojęć i rozróżnień Służyć ma przede wszystkim pokazaniu możliwie szerokiej gamy technik i środków wyrazu, jakich studenci mogą najczęściej spodziewać się w omawianych utworach.

W semestrze zimowym kurs dotyczy prozy narracyjnej. Omawiane są następujące tematy i zagadnienia:
" fabuła
" bohater i prezentacja bohatera
" miejsce akcji
" narracja i punkt widzenia
" symbol i alegoria
" ironia
" temat
" ton, humor, emocje
" parodia

W semestrze letnim kurs poezji i dramatu. Omawiane są następujące tematy i zagadnienia:

" denotacja i konotacja
" obrazowanie
" język figuratywny: porównanie, metafora, personifikacja, anafora, apostrofa, metonimia, synekdocha, symbol, alegoria, paradoks, hiperbola, niedopowiedzenie, ironia
" aluzja
" ton
" znaczenie i przesłanie
" poezja a dźwięk
" specyfika dramatu
" dramat realistyczny i nierealistyczny
" tragedia i komedia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Po jednym eseju w każdym semestrze (analiza i interpretacja utworu, od 900 do 1400 słów); aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródło podstawowe:
Perrine, Laurence, and Thomas R. Arp. Literature: Structure, Sound, and Sense. Sixth Edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1993.
Słowniki:
Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Third edition. London and New York: Penguin Books, 1992.
Głowiński, Michał, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (eds.). Słownik terminów literackich. Vademecum polonisty (ed. Janusz Sławiński). Wydanie czwarte bez zmian. Wrocław: Ossolineum, 2002.
Antologie i inne źródła:
Barańczak, Stanisław. Fioletowa krowa. Antologia angielskiej I amerykańskiej poezji niepoważnej. Kraków: Wydawnictwo a5, 2007
Burrell, Angus, and Bennett Cerf (ed.). An Anthology of Famous American Short Stories. The Modern Library. New York: Random House, 1953.
Cochrane, James (ed.). The Penguin Book of American Short Stories. Harmondsworth: Penguin Books, 1982.
Dahl, Roald. The Collected Short Stories of Roald Dahl. London: Penguin Books, 1992.
Dolley, Christopher (ed.). The Second Penguin Book of English Short Stories. Harmondsworth: Penguin Books, 1981.
Foley, Martha, and David Burnett (eds.) The Best American Short Stories: 1962. Cambridge: Riverside Press, 1962.
Kermode, Frank, John Hollander, et al. (eds.). The Oxford Anthology of English Literature: Volume I & II. New York, London, Toronto: Oxford University Press, 1973.
Lauter, Paul. (ed.) The Heath Anthology of American Literature, volume 2. Boston and New YorkHoughton Mifflin Company, 1998 (3rd edition)..
Litz, Walton A. (ed.) Major American Short Stories. London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1975.
MacBeth, George (ed.). Poetry 1900 to 1975. Burnt Mill, Harlow, Essex: Longman with Faber and Faber, 1979 (3rd impression, 1982).
Pritchett. V. S. (ed.). The Oxford Book of Short Stories. Oxford and Melbourne: Oxford University Press, 1981.
Szymborska, Wisława. Koniec i początek.. Kraków: Wydawnictwo a5, 1993.
Twaithe, Anthony, and John Mole (eds.) Longman English Series, Poetry 1945 to 1980. Burnt Mill, Harlow, Essex: Longman, 1983.
Edward Lear's Limericks