Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0404CWI0208
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Podstawowym celem kursu jest pomoc w doskonaleniu umiejętności analizowania tekstów literatury oraz zapoznanie studentów z kanonem literatury angielskiej od jej początków do okresu przedromantycznego. Kurs wyrabia także zdolność krytycznego myślenia oraz precyzyjnego i przejrzystego artykułowania opinii. Końcowym efektem osiągniętym przez studenta ma być wykorzystanie nabytych umiejętności przy pisaniu pracy magisterskiej.
Wiedza zdobyta przez studentów na zajęciach z Historii Literatury Angielskiej umożliwić ma definiowanie pojęć teoretycznych oraz wykształcić zdolność rozpoznawania gatunków i form literackich. W procesie analizy dziel sztuki, student ćwiczy również opisywanie tekstów, a także ich podsumowywanie - ukierunkowane na wyszukiwanie adekwatnych interpretacji. Dzięki wglądowi w tło społeczno-filozoficzne omawianych utworów, student uczy się tez rozpoznawać i porównywać epoki literackie oraz ich owoce.
Umiejętności wyniesione z ćwiczeń obejmują nie tylko analizę tekstów literatury ale również doskonalenie zdolności prezentowania własnych poglądów oraz weryfikowania słuszności twierdzeń innych osób. Po zakończonym kursie, istotne jest także usprawnienie wyrażania opinii w języku angielskim.
Dodatkowymi umiejętnościami zdobytymi na zajęciach ma być również otwartość studenta na osiągnięcia artystyczne innych kultur oraz wrażliwość na walory estetyczne dziel literackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne:
Dla studentów filologii angielskiej.

Metody i pomoce dydaktyczne:
Praca z tekstem (analiza wybranych utworów literackich po wcześniejszej ich lekturze przed zajęciami); prace pisemne - na zajęciach i w domu; dyskusja, praca w parach/grupach, debata akademicka.

Treści programowe:
1. The Wanderer
2. The Seafarer
3. Beowulf
4. The Dream of the Rood
5. Sir Gawain and the Green Knight
6. Pearl
7. Piers Plowman
8. G. Chaucer: from Canterbury Tales
9. Everyman
10. Renaissance Poetry (selection)
11. Ch. Marlowe: Doctor Faustus
12. Thomas Kyd: The Spanish Tragedy
13. Ben Jonson: Volpone
14. W. Shakespeare: A Midsummer Night's Dream
15. W. Shakespeare: The Tempest
16. W. Shakespeare: Hamlet
17. W. Shakespeare: Othello
18. Metaphysical Poetry (selection)
19. W. Congreve: The Way of the World
20. J. Milton: from Paradise Lost
21. Swift: "The Modest Proposal"
22. Bunyan: The Pilgrim's Progress: Vanity Fair
23. A. Pope: from Essay on Man, Essay on Criticism
24. D. Defoe: Robinson Crusoe
25. H. Fielding: Joseph Andrews
26. L. Sterne: Tristram Shandy
27. Thomas Gray - Elegy Written in a Country Churchyard
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie opiera się na ocenie z testu semestralnego (70%) oraz okresowych mini-testów i prac domowych (10%), a także aktywnym udziale studenta w ćwiczeniach (20%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Oxford Anthology of English Literature, Volume 1 & 2
Stanisław Helsztyński - Specimens of English Poetry and Prose
The Norton Anthology of English Literature, Volume 1
Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, 1977
Drabble, M. (red.), The Oxford Companion to English Literature, 1985
Ford, B. (red.), The Cambridge Cultural History of Britain, 1992
Ford, B. (red.), The New Pelican Guide to English Literature, 1982
Fowler, A., A History of English Literature, 1987
Kermode, F.; Hollander, J, (red.), The Oxford Anthology of English Literature, 1980
Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, 1981