Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Kod ECTS:08200-XXXX-0109SEM0137
Kierunek studiów: Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Dokonanie analizy wybranych nurtów i pism autorów pozakatolickich z zakresu chrześcijańskiej nauki moralnej. Zapoznanie studentów z głównymi założeniami prawosławnej i protestanckich wizji życia moralnego. Zrozumienie podstawowych elementów warsztatu naukowego i utrwalenie umiejętności ich zastosowania w fazie przygotowania i przeprowadzenia analiz badawczych materiału źródłowego. Końcowym celem zajęć seminaryjnych jest zredagowanie pracy dyplomowej czy rozprawy doktorskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Integralne rozumienie i wykład moralności chrześcijańskiej domaga się uwzględnienia kontekstu ekumenicznego, co dla nauki katolickiej oznacza odniesienie do tradycji wschodniej (prawosławnej) i zachodniej poreformacyjnej (protestanckiej). Analiza różnych tradycji chrześcijańskich umożliwia wskazanie na źródła zachowania (czy zagubienia) teologicznego charakteru nauki moralnej. Pozwala też na odczytanie i uzasadnienie szczegółowych nurtów rozwoju i źródeł konkretnych rozstrzygnięć moralnych. Zajęcia seminaryjne koncentrują się szczególnie na niekatolickich teologach moralistach (etykach), którzy mieli i mają znaczący wpływ na różne koncepcje chrześcijańskiej wizji życia moralnego. Znacząca część zajęć seminaryjnych przeznaczona jest na zagadnienia metodologiczne: określenie problemu i sformułowaniem tematu prac badawczych i dyplomowych; analiza literatury przedmiotu; stosowanie różnych metod naukowych; budowanie struktury pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej; kolejne etapy redakcji pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody warsztatowe i problemowe, praca z tekstem.
- Zaliczenie opanowania umiejętności przygotowywania opisów bibliograficznych, analizy tekstów naukowych, pisania recenzji publikacji naukowych oraz przygotowania prac seminaryjnych; realizowanie kolejnych etapów przygotowawczych i redakcyjnych pracy magisterskiej czy rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: J. Majka. Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995; Cz. S. Bartnik. Metodologia teologiczna. Lublin 1998; H. Seweryniak. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock 1997.
Literatura pomocnicza: B. Petra. Tra cielo e terra: Introduzione alla morale ortodossa contemporanea. Bologna 1992; Ecumenical Ventures in Ethics. Red. R. Hutter, T. Dieter. Grand Rapids/ Cambridge 1998; S. Nowosad. Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku. Lublin 2001.