Psychologia społeczna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502WYK0077
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Psychologia społeczna
Efekty kształcenia:
K_K01Absolwent jest gotów do: przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wynikom, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.
K_K04Absolwent jest gotów do: okazania szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazania zrozumienia dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami.
K_U01Absolwent potrafi: wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań; potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi.
K_U03Absolwent potrafi: ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny.
K_W01Absolwent zna i rozumie: ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin.
K_W02Absolwent zna i rozumie: terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Udział w ćwiczeniach z psychologii społecznej
Cel zajęć:
Prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu psychologii społecznej. Zrozumienie procesów zachodzących w środowisku społecznym oraz przygotowanie do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, takim np. jak: agresja, stereotypy, uprzedzenia, manipulacja. Zapoznanie z metodologią uprawiania psychologii społecznej.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student posiada wiedzę o przedmiocie i zakresie psychologii społecznej oraz o metodologii uprawiania tej dyscypliny. Pożądanym efektem kształcenia będzie umiejętność definiowania podstawowych pojęć z zakresu psychologii społecznej, takich np. jak: postawa, agresja, altruizm, asertywność, grupa odniesienia. Uczestnik wykładów posiada wiedzę jak opisać zachowania społeczne w kontekście podstawowych teorii psychologicznych i krytycznie ocenić, które z nich najlepiej nadają się do opisu określonych zachowań społecznych.
Zaliczenie wykładu powinno wiązać się z nabyciem umiejętności w zakresie kształtowania postaw, dobrych relacji międzyludzkich, organizacji grup i ich kierowaniem, pracą w organizacjach zajmujących się wsparciem i integracją grup mniejszościowych. Znajomość prezentowanego materiału da studentowi umiejętność analizowania i interpretowania sytuacji społecznej. Pozwoli na przełamywanie barier psychologicznych między ludźmi oraz dobre dostosowanie się do sytuacji społecznej.
Zdobyta wiedza z zakresu psychologii społecznej powinna wpłynąć na postawy studentów takie jak: otwartość na innych ludzi, przełamywanie stereotypów, wrażliwość na sprawy innego człowieka i otoczenia, formułowanie wyważonych i nie stygmatyzujących sądów i opinii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1.
Przedmiot i zakres psychologii społecznej, relacja do innych dyscyplin psychologicznych
Zajęcia 2.
Metody badań stosowane w psychologii społecznej.
Zajęcia 3.
Rola eksperymentu w psychologii społecznej.
Zajęcia 4.
Historia psychologii społecznej na świecie (z uwzględnieniem trzech etapów rozwojowych: okresu przednaukowego, wczesnonaukowego i naukowego) i w Polsce.
Zajęcia 5.
Zachowania społeczne i społeczne funkcjonowanie człowieka w podstawowych koncepcjach psychologicznych.
Zajęcia 6.
Zachowanie społeczne i społeczne funkcjonowaniem człowieka w specyficznych teoriach psychologicznych - teoria pola, teoria ról społecznych, socjobiologia.
Zajęcia 7.
Percepcja społeczna - koncepcje atrybucji Heidera, Jones i Davis oraz Kelleya.
Zajęcia 8.
Współczesne koncepcje atrybucji i samoatrybucja.
Zajęcia 9.
Teoria dysonansu poznawczego.
Zajęcia 10.
Zagadnienie postaw - definicje, struktura, przedmiot.
Zajęcia 11.
Kształtowanie i zmiana postaw.
Zajęcia 12.
Postawy wartościujące.
Zajęcia 13.
Zagadnienie atrakcyjności interpersonalnej.
Zajęcia 14.
Zachowania prospołeczne.
Zajęcia 15.
Altruizm i typologia altruizmu.
Zajęcia 16.
Zagadnienie asertywności.
Zajęcia 17.
Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja
Zajęcia 18.
Problematyka zachowań agresywnych - teorie wyjaśniające agresję.
Zajęcia 19.
Środki masowego przekazu a agresja.
Zajęcia 20.
Jak radzić sobie z agresją i uprzedzeniami.
Zajęcia 21.
Psychologiczna problematyka grupy - cele, normy, interakcje.
Zajęcia 22.
Przywództwo grupowe.
Zajęcia 23.
Style kierowania grupą.
Zajęcia 24.
Konformizm grupowy.
Zajęcia 25.
Wywieranie wpływu na ludzi.
Zajęcia 26.
Tożsamość społeczna i indywidualna - Indywidualizm - Kolektywizm.
Zajęcia 27.
Facylitacja społeczna.
Zajęcia 28.
Grupy odniesienia normatywnego i porównawczego.
Zajęcia 29.
Problematyka grup wsparcia.
Zajęcia 30.
Podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład z możliwością krótkiej dyskusji po prezentacji określonej partii materiału
Pomoce dydaktyczne - tablica i kreda, rzutnik multimedialny, notebook
Forma i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin ma charakter testowy (test jednokrotnego wyboru), podstawą zaliczenia egzaminu są trafne odpowiedzi na co najmniej 60% pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Aronson, E,. Wilso,n T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2. Bohner, G., Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.
3. Kenrick, D. T., Neuberg S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
4. Lewicka, M., Grzelak, J. (red). (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.
5. Oyster, C. K., (2002). Grupy - psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.
Literatura uzupełniająca
1. Aronson, E., (2001). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Jarymowicz (red). (1999). Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. Warszawa: PWN.
4. Leary M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych - o sztuce autoprezentacjl. Gdańsk: GWP.
5. Lewicka, M., Trzebiński, J. (1985). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa: Wiedza i Życie
6. Macrae, C.N., Stanger, Ch, Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk:
GWP.
7. Mika, S. (1982). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
8. Nęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
9. Sahakian, W. S. (1982). History and systems of social psychology. New York: Hemisphere
Publishing Corporation.