Psychologia percepcji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502WYK0053
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Uczestnictwo w ćwiczeniach z psychologii percepcji
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Celem wykładu jest wyjaśnienie słuchaczom podstawowych koncepcji z zakresu psychologii percepcji oraz przekazanie wiedzy zawartej w psychologicznych, fizjologicznych i neuropsychologicznych teoriach spostrzegania oraz zainteresowanie ich problematyką percepcji.
Zamierzone efekty kształcenia.
Wiedza nabyta w czasie wykładu powinna umożliwić słuchaczom poprawne definiowanie podstawowych terminów, stosowanych na gruncie psychologicznych i neuropsychologicznych teorii percepcji. Słuchacze powinni nabyć takiej wiedzy, która pozwoli im na poprawny opis i porównanie modeli teoretycznych prezentowanych podczas wykładu. Na podstawie personaliów wybranych autorów najważniejszych badań i teorii w dziedzinie, studenci powinni poprawnie rozpoznawać ich osiągnięcia, a także umieć się krytycznie do nich odnieść. Umiejętności, jakich można oczekiwać od słuchaczy po zapoznaniu się z treścią wykładu to przede wszystkim: umiejętność refleksyjnego i analitycznego podejścia do problemów z zakresu percepcji, umiejętność samodzielnego eksploatowania interesujących ich aspektów omawianej dziedziny wiedzy oraz wyszukiwania dostępnych w różnych formach materiałów źródłowych. Inne kompetencje, postawy można sprowadzić do dwóch: otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu psychologii percepcji oraz podejmowanie odważnych prób ich niestandardowego opracowania intelektualnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Zajęcia 1. Wprowadzenie. Klasyfikacja narządów zmysłowych.
Zajęcia 2. Recepcja sensoryczna i percepcja umysłowa. Procesy oddolne i odgórne
Zajęcia 3. Budowa i funkcjonowanie narządu wzroku.
Zajęcia 4. Ruchy gałek ocznych.
Zajęcia 5. Drogi wzrokowe i przetwarzanie danych sensorycznych w pierwszorzędowych polach projekcyjnych.
Zajęcia 6. Przetwarzanie danych wzrokowych na dalszych etapach widzenia.
Zajęcia 7. Spostrzeganie kształtu, głębi i koloru.
Zajęcia 8. Wyższe procesy poznawcze związane z widzeniem. Wyobraźnia wizualna.
Zajęcia 9. Poznawcze konsekwencje defektów narządu wzroku i dróg wzrokowych oraz organicznych uszkodzeń mózgu na szlaku wzrokowym.
Zajęcia 10. Problematyka uwagi.
Zajęcia 11. Budowa i funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi.
Zajęcia 12. Drogi słuchowe i przetwarzanie danych sensorycznych w mózgu.
Zajęcia 13. Smak i powonienie - teorie i modele wyjaśniające.
Zajęcia 14. Złudzenia i iluzje wzrokowe. Synestezja.
Zajęcia 15. Praktyczne zastosowanie wyników badań i teorii z zakresu percepcji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład z elementami konwersacji, bogato ilustrowany przykładami przedstawionymi w formie animowanych modeli i materiałów audiowizualnych. Podczas wykładu stosowane są wszystkie dostępne środki multimedialne (rzutnik, komputer, nagłośnienie sali).
Forma i warunki zaliczenia
- uczestnictwo w wykładzie,
- egzamin pisemny (min. 60% poprawnych odpowiedzi).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Kalat, J. W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg-człowiek-świat. Kraków: Wydawnictwo Znak.
3. Młodkowski J. (1998). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Strelau J., Doliński D. (red.) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki t. I., Gdańsk: GWP.
Literatura uzupełniająca
1. Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
2. Francuz, P. (red.) (2008). Przegląd Psychologiczny. Numer tematyczny: Uwaga i percepcja wzrokowa. Wyobraźnia wizualna, 51 (2).
3. Milner A. D., Goodale, M. A. (20008). Mózg wzrokowy w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.