Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:08200-XXXX-0502WYK0384
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Przybliżenie współczesnemu czytelnikowi Biblii problemów przed jakimi staje w jej lekturze współczesny czytelnik i ukazanie ich rozwiązania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Sem. I.
Zajęcia 1. Natchnienie Biblijne
Zajęcia 2. Stworzenie świata i człowieka
Zajęcia 3. Upadek pierwszych ludzi
Zajęcia 4. Prawda Pisma Świętego
Zajęcia 5. Potop biblijny
Zajęcia 6. Prawda Pisma Świętego
Zajęcia 7. Formowanie się Biblii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład i praca z tekstem
Forma i warunki zaliczenia
I semestr zaliczenie na podpis, II semestr egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (do 5 pozycji) proszę przepisać z poprzedniego opisu przedmiotu przesłany miesiąc temu
1. Janos R., Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007
2. Jelonek T., Biblia a nauka, Kraków 1995
3. Jelonek T., Biblia w kulturze świata, Kraków 2007
4. Kudasiewicz J., Biblia - historia - nauka, Kraków 1987
5. Kudasiewicz J., Biblia dzisiaj, Kraków 1969
Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1. Kudasiewicz J., Teologiczno-praktyczny wstęp do Pisma Świętego (skrypt), Lublin 2005
2. Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma św., Tarnów 2003
3. Paciorek A. - Kramiszewska A., Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Nowotestementalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa, Tarnów 2010
4. Paciorek A., Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach, Tarnów 2009.
5. Peter M., Prehistoria biblijna, Poznań 1994
6. Peter M., Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań-W-wa 1970
7. Pikor W., Jak powstało Pismo Święte?, Kielce 2010
8. Ravasi G., Piękno Biblii, Kraków 2006
9. Synowiec J., Na początku, W-wa 1987
10. Synowiec J., Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, Kraków 2001
11. Synowiec J., Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001
12. Wstęp ogólny do Pisma św., red. J. Szlaga, Poznań-W-wa 1986