Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200SEM0058
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przygotowanie do samodzielnego napisania i obrony pracy magisterskiej.
CEL SEMINARIUM:
w zakresie wiedzy: celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowo-badawczej, nabycie umiejętności prawidłowego posługiwania się metodą dogmatyczno-prawną, historyczno-prawną i teologiczno-prawną;
w zakresie postaw: kształtowanie krytycznych i etycznych postaw w pracy naukowej;
w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego opracowania tekstów naukowych, czynnego udziału w dyskusjach naukowych oraz twórczego uczestnictwa w procesie badań naukowych zakończonych napisaniem pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Nakreślenie zakresu badań dostosowanego do indywidualnych zainteresowań studenta
Wybór tematu
Zapoznanie studentów ze źródłami prawa i literaturą przedmiotu
Organizacja badań własnych
Wymagania stawiane pracom magisterskim: kryteria jakości merytorycznej, kryteria jakości edytorskiej
Ułożenie planu pracy
Redagowanie tekstu
Prezentacja fragmentów pracy na seminarium
Korekta pracy uwzględniająca opinie promotora i seminarzystów
Redagowanie pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: złożenie pracy magisterskiej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie bez oceny dla studentów semestru: VII, VIII i IX, zaliczenie na ocenę dla studentów semestru X
KRYTERIA ZALICZENIA: uczestnictwo w zajęciach, aktywność, napisanie i zaprezentowanie poszczególnych fragmentów pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. E. Bielecki, Metodologia, Kraków 1993.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997.
2.R. Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 1994.
3.T. Pawluk, Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Warszawa 1979.
4.R. Wójcik, Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.
5.Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.