Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:08200-XXXX-0502WYK0390
Kierunek studiów: Kryminologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przekazanie studentom wiedzy z KNS na poziomie studiów I stopnia. Ponadto zapoznanie z podstawowymi wartościami solidarystyczno-personalistycznego ujęcia pięciu funkcjonalnych (instytucjonalnych) zakresów interakcji społecznych: ekonomii, państwa, rodziny, religii i nauki. Ukazanie historycznej zmienności powyższych pięciu obszarów przez odniesienie do niezmiennych kategorii takich jak prawda, dobro, jedność.
Zamierzone efekty kształcenia:
Studenci poznają KNS jako zbiór zasad i wartości stanowiących odniesienie w budowaniu etosu społeczeństwa obywatelskiego, w którym centralną zasadą jest godność człowieka oraz podstawowe prawa i obowiązki. Wiedza przekazywana podczas zajęć ma na celu rozwinięcie umiejętność samodzielnego, rozumienia i krytycznej oceny problemów społecznych. Studenci powinni rozróżniać najważniejsze zasady i wartości KNS, powinni też rozumieć i potrafić uzasadnić postawy i działania, jakie wynikają z w/w zasad i wartości w odniesieniu do przestrzeni społecznej i publicznej. Mają możliwość zdobycia wiedzy, która ukazuje różne perspektywy postrzegania zjawisk społecznych. Wykład z KNS wpisuje się w etos uniwersytetu katolickiego. Stosowana argumentacja i forma narratywna motywuje studentów do ustawicznego odnoszenia postulatów KNS do analogicznych postulatów proponowanych przez ideologie zarówno te o rodowodzie indywidualistycznym jak i kolektywistycznym. KNS jako zespół zasad i wartości nawiązujący do personalistycznego solidaryzmy jest z natury rzeczy polemiczny wobec ideologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel, metoda, źródła;
Zajęcia 2. Oświecenie i transformacje społeczne jako cywilizacyjny kontekst kwestii społecznej;
Zajęcia 3. Wartości i zasady KNS: godność osoby, personalizm, solidarność, subsydiarność, dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna;
Zajęcia 4. Prawa człowieka: kontekst filozoficzno-historyczny, podział, charakterystyka, korelacja praw i obowiązków;
Zajęcia 5. Spór o źródła prawa: Arystoteles, Augustyn, Hobbes, Kant, Radbruch, KNS;
Zajęcia 6. Rodzina zadania i obowiązki;
Zajęcia 7. Społeczeństwo sekularne, a religia instytucjonalna;
Zajęcia 8. Państwo i społeczeństwo: społeczeństwo obywatelskie, struktury pośrednie, granice demokracji;
Zajęcia 9. Ideologia i światopogląd, koncepcje uspołecznienia: indywidualizm i kolektywizm;
Zajęcia 10. Liberalizm, libertarianizm, globalizm;
Zajęcia 11. Socjalizm, komunizm, faszyzm, postmodernizm;
Zajęcia 12. Terroryzm, a wojna sprawiedliwa;
Zajęcia 13. Media i etyka mediów;
Zajęcia 14. Troska o ekologię jako przejaw solidarności globalnej;
Zajęcia 15. Emigracja: prawo do emigracji, emigracja poakcesyjna, tożsamość emigracyjna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, kreda i tablica.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Sekretariat WNS KUL w formie ustnej lub pisemnej. Wybór formy egzaminu należy do egzaminującego. Egzamin ustny trwa ok. 15 minut, egzamin pisemny ok. 45 minut. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest wykazanie się wiedzą, która obejuje zakres wykładów. Wysokość oceny określa się według następujących kryteriów: rozumienie zagadnienia, umiejętność wyjaśnienia poszczególnych zagadnień problemowych, umiejętność argumentacji uzasadniającej przyjęte stanowisko, umiejętność formułowania odpowiedzi na pytanie w sposób jasny i spójny. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. M. Radwan i in., (KUL) Lublin 1996; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, (Jedność) Kielce 2005;
2. Fel S., Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społecznego, (KUL) Lublin 2007;
3. Mazurek F.J., Personalistyczno-integralne ujęcie Katolickiej Nauki Społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Polihymnia) Lublin 1999;
4. Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, RWKUL, Lublin 2001;
5. Strzeszewski Cz. Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 1994.

Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1. Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, Red. Józef Kupny, Stanisław Fel, Uniwersytet Śląski, Katowice 2003;
2. Dinstein Y., Ius ad bellum Aspects of the "War on Terrorism". Terrorism and the Military, w: International Legal Implications ed. Wybo P. Heere, 2003, ss. 13-22;
3. Społeczne Dokumenty Kościoła (od Leona XIII do współczesnych);
4. Anzenbacher A., Christliche Sozialethik. Einfuehrung und Prinzipien, Schoening, Paderborn 1998;
5. Klueber F., Katholische Gesellschaftslehre. Geschichte und System, (Fromm) Osnabrueck 1968;
6. Nell-Breuning von O., Gerechtigkeit und Freiheit/ Gruendzuge katholischer Soziallehre, (Olzog) Muenchen 1985;
7. Political Thinkers. From Socrates to the Present, ed. D. Boucher I P. Kelly, (Oxford) 2007;
8. McCoubrey H., White N.D., Textbook on Jurisprudence, (Oxford) 1999;
9. New Dictionary of Catholic Social Thought the, ed. J.A. Dwyer, E.L. Montgomery, Collegeville, Minn. 1994;
10. Fel S, Status nowych aktorów procesów globalizacyjnych w perspektywie "global governance", w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, (red.) S. Partycki, Lublin 2006, s. 291-298.