Metodologia badań nad pieśnią religijną (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0041
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Głównym celem wykładu jest wyrobienie u słuchaczy przekonania, że ludowe tradycje muzyczne jako przedmiot badań nie są wyłącznie domeną etnomuzykologii, ale wchodzą w zakres badań także innych dyscyplin. Celem wykładu jest też zachęcenie słuchaczy do podjęcia szerszych i ukierunkowanych wieloaspektowo studiów nad tym zagadnieniem.
Słuchacz uczestniczący w wykładzie powinien zdobyć podstawowe informacje o tych czynnikach, które wpływają na kształt ludowych tradycji, na twórczość i sposób przekazywania, oraz na przyczyny ich transformacji i zanikania. Zdobyta wiedza powinna przygotować słuchacza do właściwego wieloaspektowego opisania badanego zjawiska, porównania z innymi podobnymi zjawiskami i interpretacji ludowej tradycji z uwzględnieniem innych, także pozamuzycznych czynników. Wieloaspektowe interdyscyplinarne spojrzenie na ludową tradycję muzyczną pozwala słuchaczowi lepiej zrozumieć badaną rzeczywistość, dostrzec jej związki z różnymi przejawami życia jednostki czy społeczności.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treścią wykładu jest szeroko rozumiana problematyka metodologiczna stosowana w badaniach nad pieśnią religijną. Tematyka wykładu koncentruje się na dwóch zasadniczych aspektach: geneza, historia i rozwój pieśni (metody historyczne, ocena i krytyka źródeł, komparatystyka), oraz na problematyce związanej z ludowym przekazem pieśni religijnej z żywej tradycji (metody stosowane w badaniach etnomuzykologicznych). Na wykładzie prezentowane są dawne i współczesne nurty metodologiczne (neoewolucjonizm, kierunki historyczne, funkcjonalizm, strukturalizm, metody statystyczne itp.) oraz ich zalety i wady. Na wykładzie prezentowane są wybrane opracowania naukowe jako przykłady praktycznego zastosowania omawianych metod.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Treść wykładu przekazywana jest ustnie metodą bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami.
Pomoce dydaktyczne: aparatura odtwarzająca używana do odsłuchania wywiadów z informatorami.

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny: treść wykładu (50%), znajomość lektur (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Czekanowska A. Etnomuzykologia współczesna. Refleksje metodologiczne. Bydgoszcz 1987.
Wira W. Tonalny logos. Tłum. J. Stęszewski. W: "Res Facta" nr 6. Kraków 1972. s. 221-258.
Analyse und Klassifikation von Volksmelodien. Red. D. Stockmann. Kraków 1973.