Historia muzyki polskiej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0023
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom uporządkowanej systematycznie problematyki dotyczącej muzyki polskiej. Słuchacz powinien posiąść podstawową wiedzę nie tylko o okresach historycznych oraz o kompozytorach i ich twórczości, ale także szeroki kontekst kulturowy tych zdarzeń.
Zamierzone kształcenie to opanowanie przez słuchacza podstawowej wiedzy o kulturze muzycznej w Polsce od początków tejże kultury do połowy XX wieku. Student powinien orientować się szczegółowo w poszczególnych historycznych okresach, umieć przyporządkować do nich kompozytorów i ich dzieła. Słuchacz powinien posiąść umiejętność analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz ich krytycznej oceny. Efektem kształcenia powinno być też wyrobienie u słuchacza zdolności rozumienia historii muzyki jako ciągu powiązanych ze sobą wydarzeń wzajemnie się warunkujących. Wiedza i sposób jej przekazywania powinny zachęcić słuchaczy do własnych poszukiwań badawczych w tej dziedzinie. Przykłady muzyczne analizowane w czasie wykładów powinny nauczyć studenta bardziej wnikliwego spojrzenia na kompozytora i jego dzieło. Wybrane utwory prezentowane w wersji audio powinny pozwolić dostrzec różne sposoby interpretacji wykonawczej tych utworów. Przedstawiona na wykładach problematyka badawcza, oparta na literaturze, powinna wyzwolić u słuchaczy umiejętność wyrażania własnych sądów oraz weryfikowanie poglądów stereotypowych, nie zawsze zgodnych z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Różne aspekty badań nad kulturą muzyczną. Najstarsze źródła. Średniowiecze: zabytki chorałowe, monodia w języku narodowym, wielogłosowość. Renesans: organizacja życia muzycznego, źródła, wpływy stylistyczne, formy, kompozytorzy i ich dzieła. Barok: wpływy, dualizm stylistyczny, źródła, twórcy i ich dzieła. II połowa XVIII w.: cechy stylistyczne, formy (wokalno-instrumentalne i instrumentalne), kompozytorzy i ich dzieła. Romantyzm: cechy stylistyczne i wpływy, styl narodowy w muzyce, kompozytorzy, formy (muzyka fortepianowa, skrzypcowa, opera, kameralna, pieśni). II połowa XIX w.: kontynuacja tradycji i nowe wpływy. "Młoda Polska" i okres międzywojenny: pomiędzy tradycją a nowatorstwem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną. W czasie wykładu prezentowane są również niektóre źródła (rękopisy, starodruki, monograficzne opracowania, nagrania płytowe), słuchacze mają także możliwość przedstawiania swoich opinii w zakresie omawianych zagadnień.
Pomoce dydaktyczne: aparatura do odtwarzania nagrań.

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny (50%), znajomość literatury (25%), aktywny udział w zajęciach (25%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z dziejów polskiej kultury muzycznej. T. 1. Red. Z. Szweykowski. Kraków 1958; t. 2. Kraków 1966.
Morawska K. Renesans 1500-1600. Historia muzyki polskiej. T. 2. Warszawa.
Feicht H. Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Kraków 1973.
Mrowiec K., Pasje wielogłosawe w muzyce polskiej XVIII wieku. Kraków 1972.