Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04WYK0339
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Kształtowanie umiejętności z zakresu planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć z kultury polskiej dla obcokrajowców. Praktyczne odpowiedzi na pytanie, jak uczyć o Polsce cudzoziemców wraz z propozycjami konspektowymi dotyczącymi podziału materiału i wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych (publikacje, multimedia, internet).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Tresci programowe:
1.Metodyka nauczania kultury polskiej w środowisku obcokrajowców.
2.Propozycje ujęć kultury polskiej (przekrojowe i problemowe)
3.Prezentacje konkretnych zajęć z historii kultury polskiej.

Metody dydaktyczne: Wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi i zajęciami on-line w sieci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (wybór):
Współczesne podręczniki historii Polski, a zwłaszcza książka N. Daviesa, Boże igrzysko. Historia Polski, wyd. poszerzone, Kraków 2008 oraz eseje o historii i kulturze polskiej tego autora.
B. Cywiński, Baśń niepodległa, czyli w stronę politologii kultury. Wykłady witebskie, Warszawa 2006;
J. Kłoczowski, Młodsza Europa, warszawa 2003.
Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, pod. red. J. Kłoczowskiego, t. 1–2, Lublin 1989.
Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Kraków 2001.
C. Norwid, Moja ojczyzna [wiersz].