Harmonia modalna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0016
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć: - umiejętność stylowej harmonizacji melodii gregoriańskich,- znajomość zasad akompaniamentu pieśni kościelnych opartych na modusach gregoriańskich,- zdolność komponowania własnych melodii modalnych oraz kreatywnego kształtowania muzycznych form liturgicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć:- wprowadzenia do zagadnień systemu modalnego (6 godz.),- zasady kształtowania harmonicznego systemu modalnego (6 godz.),- omówienie i harmonizacja repertuaru pieśni kościelnej opartej na modusach gregoriańskich (6 godz.),- historyczne praktyki akompaniamentu repertuaru modalnego (6 godz.),- tony psalmowe i ich zastosowanie w liturgii (6 godz).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:- ćwiczenia praktyczne przy instrumencie, zadania harmoniczne rozwiązywane w formie pisemnej. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:- instrument klawiszowy (organy, pianino, fortepian, rzutnik multimedialny)

Forma i warunki zaliczenia:
Forma: Zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia: Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: - obecność i aktywność na zajęciach - 25%, realizacja zadań domowych - 25%, egzamin praktyczny - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Franz Xaver Keinzbauer- ModologieMax Springer- Die Kunst der ChoralbegleitungMax Springer- Der liturgische ChoralgesangFlor Peeters- Practische Methode voor gregoriaansche Begleiding