Propedeutyka muzykologii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0059
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę badań muzykologicznych, określenie przedmiotu i metod badań, klasyfikacje muzyki oraz zarys rozwoju wiedzy o muzyce. Ponadto student uzyskuje podstawową wiedzę na temat: specyfiki muzykologii jako dyscypliny naukowej; jej głównych kierunków i gałęzi; podstawowych pojęć muzykologicznych; dziejów muzykologii; aktualnej sytuacji muzykologii w Polsce i za granicą; znaczenia podejmowanych w ramach muzykologii badań; specyfikę dyscypliny; konieczność podejmowania interdyscyplinarnych strategii badawczych w ramach muzykologii; prac naukowych z zakresu muzykologii; prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu muzykologii; prowadzenia dyskusji; prawidłowego wnioskowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji naukowej; systematyzowania wiedzy szczegółowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Treścią zajęć jest wiedza na temat tego czym jest muzykologia i co jest jej przedmiotem badawczym. Prezentowane są historyczne systematyki muzykologii a przemiany dyscypliny oraz współczesne systematyki muzykologii. Przedstawione i wyjaśnione zostają też podstawowe pojęcia i terminy z zakresu muzykologii (język muzykologii), a także innych pokrewnych dyscyplin naukowych. Ważny element treści przedmiotu stanowi wiedza na temat historii muzykologii (w szczególności muzykologii polskiej) oraz krytyka stosowanych w muzykologii najpopularniejszych metod badawczych. Kolejną dziedzina muzykologii są przedmioty, cele i metody źródłowej historii muzyki wraz systematyką materiałów rękopiśmiennych i druków muzycznych oraz rodzajem dokumentów fonograficznych. Osobny zakres przedmiotowy stanowi wiedza o teoriach kultury i historii, a także współczesna sytuacja badań muzykologicznych (bibliografia) oraz spodziewane kierunki ich rozwoju w przyszłości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone jako: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją. Stosowana jest praca z tekstem.

Forma i warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach, komentarze do zadanych prac, ćwiczeń i lektur, pisemny test zaliczeniowy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: podstawowa i uzupełniająca
Z. Lissa, Wstęp do muzykologii, Warszawa 1974.
Z. Lissa, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1975.
H. Husmann, Wstęp do muzykologii, Warszawa 1968.
I. Poniatowska, Historyzm w myśli i twórczości muzycznej w XVIII i XIX wieku, w: Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku, Kraków 1995, s. 9 - 27.
C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Co to jest muzyka?, Warszawa 1992.
M. Bristiger, O przedmiocie badań historii muzyki, "Muzyka" 1971 nr 3, s. 27.
A. Czekanowska, Nowe perspektywy muzykologii współczesnej, "Muzyka" 1962 nr 4, s. 29.
J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.
E. Bücken (Hrsg.), Handbuch der Musikwissenschaft, Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1931/1932.
N. Schwindt-Gross, Musikwissenschaftliches Arbeiten, Bärenreiter: Kassel 1999.