Historia instrumentów muzycznych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0017
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
- Zaznajomić z historią poszczególnych grup instrumentów.
- Wskazać na rozwój i udoskonalenia instrumentów.
- Wskazać na związki instrumentów z kulturą muzyczną.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student powinien:
- Definiować poszczególne instrumenty i sklasyfikować je.
- Znać akustyczne podstawy brzmienia instrumentów.
- Znać ogólne zasady budowy.
- Wskazać cechy dźwięku i możliwości muzyczne instrumentów.
- Opisać proces rozwojowy poszczególnych instrumentów.
- Opisać zastosowane wynalazki.
- Wskazać wpływ instrumentów na rozwój muzyki.
- Rozumieć znaczenie instrumentów w tworzeniu kultury muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- Definicja i klasyfikacja instrumentów muzycznych.
- Akustyczne podstawy brzmienia instrumentów.
- Zarys historii poszczególnych grup instrumentów: chordofonów, aerofonów, idiofonów, membranofonów.
- Wynalazki i udoskonalenia.
- Szersze omówienie historii i budowy skrzypiec, fortepianu i organów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
- Metoda wykładu konwencjonalnego; metoda poglądowa.
- Prezentacja na żywo wybranych instrumentów; wykorzystanie fachowej literatury (fotografie instrumentów); wykorzystanie technik multimedialnych dla prezentacji brzmienia instrumentów (CD, DVD).

Forma i warunki zaliczenia:
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25 %.
- Znajomość wybranych lektur - 25 %.
- Egzamin ustny - 50 %.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- C. Sachs: Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989;
- W. Kamiński: Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich, Kraków 1971;
- K. Sikorski: Instrumentoznawstwo, Kraków 1975;
- A. Buchner: Encyklopedia instrumentów muzycznych, Racibórz 1995;
Literatura uzupełniająca
- J. H. Meer: Instrumentenkunde, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, T. IV.
- J. Gołos: Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.
- J. Chwałek: Budowa organów, Warszawa 1971.
- M. Drobner: Akustyka muzyczna, Kraków 2000.
- D. Popławska: Średniowieczne instrumenty strunowe, Warszawa 1996.
- T. Lewińska: Polskie ludowe instrumenty muzyczne, Warszawa 2001.