Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0014
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele
Ćwiczenia z zakresu gry na fortepianie powinny wykształcić u studenta umiejętność właściwego odczytania tekstu muzycznego. Elementy opracowania utworu mają przygotować do samodzielnej pracy nad utworem. Celem nauczania jest świadome opracowanie utworu pod kątem rozpoznania budowy, faktury oraz umiejętność wykonania w odpowiednim charakterze i stylu dostosowanym do epoki kompozytora.
Student analizując utwór powinien zdefiniować jego najważniejsze aspekty. Określić jego charakter, zdefiniować podstawowe elementy dzieła muzycznego i porównać praktyczne umiejętności z wiadomościami teoretycznymi nabytymi w toku studiów. Rozpoznawanie funkcji harmonicznych nabyte na zajęciach kształcenia słuchu i harmonii ma pomóc we właściwym podejściu do zapisu nutowego - zwłaszcza utworów barokowych i klasycznych.
Wiedza praktyczna i teoretyczna pomoże głębiej zanalizować przerabiany repertuar. Student będzie umiał właściwie zinterpretować wszelkie zapisy tekstu. Zajęcia stwarzają możliwość zweryfikowania indywidualnych cech i możliwości studenta pod kątem pracy nad repertuarem. To pomoże nabyć umiejętności jak najlepszego wykonania utworu.
Zwrócenie uwagi na dbałość o zapis nutowy, otwartość na problemy wykonawcze pozwoli ukształtować postawę studenta w jego późniejszej pracy zawodowej. Efektem tych działań powinno być uwrażliwienie na opracowanie repertuaru pod kątem jak najlepszej interpretacji zgodnej z charakterem dzieła oraz wypracowania indywidualnego stylu wykonawczego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Praca z tekstem nutowym, ćwiczenia usprawniające technikę palcową, analiza formalna utworu, przebieg melodyczny fraz. Realizacja wszystkich oznaczeń muzycznych. Czytanie a'vista.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:

Sala wyposażona w instrument, materiały nutowe, odtwarzacz cd lub komputer, minidisc

Forma zaliczenia:
zaliczenia na ocenę (I,II i III semestr), egzamin (IV semestr).
25% - aktywność na zajęciach
25% - przygotowanie na ćwiczenia
50% - wykonanie ustalonego programu na zaliczenie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. utwory na opanowanie techniki palcowej: zbiory etiud: C. Czerny, H. Berens, St. Heller, A. Löschorn, Sawicka - Stempniowa, Z. Romaszkowa, Fr. Chopin, Fr. Liszt
2. formy polifoniczne: utwory: J. S. Bach, Ph. E. Bach, D. Cimarosa, G. Fr. Haendel
3. formy sonatowe: zbiory sonat: Hoffmann - Rieger, M. Clementi, L. van Beethoven, W. A. Mozart, J. Haydn