Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0063
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.
Cel zajęć:
Poznanie podstawowych form muzycznych funkcjonujących w okresie Antyku i Średniowiecza w kręgu kultury europejskiej (basen Morza Śródziemnego) ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej w kręgu liturgii chrześcijańskiej.Zamierzone efekty kształcenia: Zdobycie umiejętności rozpoznawania pochodzenia słuchanego utworu. Rozpoznanie stylistykli wokalnej muzyki liturgicznej. Poznanie form muzycznych funkcjonujących w kręgu chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego.Wiedza: Znajomość nazewnictwa oraz podstawowych form muzycznych muzyki okresu Antyku i Średniowiecza.Umiejętności: Uczestnicy zajęć powinni potrafić opisać kulturę muzyczną funkcjonującą w starożytnej Grecji i Rzymie. Wymienić podstawowe formy aktywności muzycznej ludzi żyjących w starożytnej Grecji I Rzymie. Umieć ukazać muzykę basenu Morza Śródziemnego z okresu Antyku i wczesnego Średniowiecza jako fundament muzyki chrześcijańskiej (formy muzyczne, praktyka wykonawcza). Umieć określić poszczególne style wokalne chorału gregoriańskiego oraz specyficzne formy muzyczne funkcjonujące w liturgii. Inne kompetencje: Świadomość korzeni muzycznej kultury europejskiej sięgającej czasów starożytnych i rozwijającej się na kultury chrześcijańskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.

Treść zajęć:
Funkcjonowanie muzyki w życiu społecznym
Starożytnej Grecji.
Muzyka Starożytnego Rzymu.
Muzyka Bizantyjska - specyfika, podstawowe formy, stylistyka
Duchowość bizantyjska.
Style wokalne chorału gregoriańskiego.
Formy chorału gregoriańskiego.
Dramat liturgiczny.
Średniowieczna muzyka świecka - trubadurzy, minnesingerzy.
Polifonia średniowieczna - organum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.

Forma zajęć: wykład dotyczący charakterystycznych zjawisk muzycznych oparty o zagadnienia historyczne połączony ze słuchaniem nagrań muzycznych.Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sprzęt audio.
Forma i warunki zaliczenia Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: kolokwium ustne połączone ze słuchaniem fragmentów muzycznych. Należy mieć przy tym świadomość, że specyfika muzyki antycznej (jej rzadkość oraz nieistniejąca już obrzędowość) oraz chorału gregoriańskiego (związana z tekstem na dany dzień liturgiczny) nie pozwala na stawianie wymagań rozpoznawania konkretnego utworu (jak to się ma w przypadku innych epok historycznych) na tak wstępnym etapie nauczania. Rozpoznawanie utworu ogranicza się do określenia jego stylistyki i formy muzycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Chomiński J., Chomińska Wilkowska K. Historia muzyki, T. 1, PWM 1989.
Grout D.J. A history of western music, Nowy Jork - Londyn 1980, s. 1-292.
Sachs C. Muzyka w świecie starożytnym, PWM 1988.
Hintz E. Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.
Hintz E. Chorał gregoriański, Pelplin 1999.