Historia muzyki - Antyk i Średniowiecze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0019
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
1) Zdobycie ogólnej wiedzy o kulturach muzycznych ludów starożytnych ze szczególnym uwzględnieniem Bizancjum i Grecji.
2) Zapoznanie się z jednogłosową muzyką liturgiczną Zachodu: ryt ambrozjański, starohiszpański, galijski, starorzymski i gregoriański.
3) Poznanie wielogłosowości oraz muzyki świeckiej okresu średniowiecza.

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza:
Charakterystyka kultury muzycznej starożytnego Wschodu i Zachodu. Porównanie różnych dialektów liturgii zachodniej. Znajomość rozpoznawania i rozróżniania śpiewu gregoriańskiego od kompozycji postchorałowych.Znaczenie najstarszych form wielogłosowości i muzyki świeckiej w kształtowaniu europejskiej muzyki nowożytnej.


Umiejętności:
Krytyczny stosunek do publikacji dotyczących omawianego zakresu wiedzy.Określanie istotnych zjawisk muzycznych antyku i średniowiecza.Wykazywanie związków pomiędzy muzyką średniowieczną a nowożytną i współczesną.Umiejętność upowszechniania zdobytej wiedzy.

Inne kompetencje:
Dbałość o wyrażanie właściwych sądów w zakresie problematyki poznanej wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.

Treść zajęć:
Muzyka starożytnego Wschodu.
Liturgiczna muzyka Zachodu.
Wielogłosowość europejskiego średniowiecza.
Muzyka świecka w Średniowieczu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.

Forma zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, nagłośnienie o jakości adekwatnej do prezentacji muzyki, dostęp do internetu.

Warunki zaliczenia, sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: aktywność w dyskusji - 20%, egzamin ustny - 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
A. Gatard, La musique grégorienne, Paris 1913, s. 59-119; G. Fellerer, Geschichte der Katcholischen Kirchenmusik, t. 1; W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington 1958; M. L. West, Muzyka starożytnej Grecji, Kraków 2003; J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003; E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006; D. Hiley, Western plainchant. Oxford 1993; Z. Dobrzańska-Fabiańska, Polifonia średniowiecza, Kraków 2000.

Literatura pomocnicza:
Encyklopedie: New Oxford history of music, vol. II, London 1955; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 1994-1998; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980.