Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0092
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Zainteresowanie tematyką patologii społecznej.
Cel zajęć:
Wprowadzenie w problematykę pisania pracy magisterskiej z psychologii.
Pisanie pracy magisterskiej o charakterze teoretyczno-empirycznym.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student potrafi trafnie do analizowanego zagadnienia dobrać literaturę przedmiotu, potrafi zdefiniować problem badawczy, poprawnie postawić hipotezy badawcze, rzetelnie zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne, zakodować i obliczyć wyniki badań a następnie dokonać poprawnych analiz ilościowych i jakościowych, potrafi także podjąć dyskusję pomiędzy uzyskanymi wynikami w badaniach własnych a wynikami innych badaczy zamieszczonymi w literaturze przedmiotu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie ogólnych zasad pisania prac badawczych z zakresu psychologii.
2. Charakterystyka formalnej budowy pracy magisterskiej
Problemy: zawartość wstępu, zawartość części teoretycznej, sposób cytowania literatury w tekście, zawartość części metodologicznej, zawartość części empiryczne, zawartość zakończenia, sposób zapisu bibliograficznego, zawartość aneksu.
3. Wybór problematyki badań własnych przez uczestników seminarium
Zakres problemów badawczych: wykluczenia społeczne, różne przejawy patologii społecznej, sposoby zapobiegania przejawom patologii społecznej - m. in. strategie promocji zdrowia, strategie pracy z grupami ryzyka, strategie pracy z osobami doświadczającymi negatywnych skutków patologii społecznej
4. Przedstawianie przez uczestników seminarium bibliografii z literatury psychologicznej zawierającej problematykę badań własnych
Analiza literatury dotycząca badań własnych, analiza zapisu bibliograficznego.
5. Układanie planów części teoretycznych w pracach magisterskich
Problemy: ustalanie zmiennych w problemach badawczych, charakterystyka zmiennych występujących w tematach prac magisterskich
6. Określanie hipotez badawczych - ustalanie zależności między zmiennymi występującymi w problemach badawczych prac magisterskich
7. Wyselekcjonowanie grup badawczych właściwych dla testowania postawionych hipotez
8. Określanie narzędzi badawczych właściwych dla testowania postawionych hipotez
9. Ustalenie rodzaju wnioskowania oraz sposobu interpretacji wyników badań własnych
Problemy: Wybór wnioskowania statystycznego w empirycznej analizie problemów badawczych
10. Przekazanie informacji dotyczących sposobu prezentacji wyników badań empirycznych w formie pisemnej
Problemy: opis tabel i wykresów, prezentacja danych w tabelach, prezentacja uzyskanych wyników za pomocą wykresów.
11. Prezentacja wyników badań własnych w części empirycznej prac magisterskich
Problemy: Sposoby prezentacji danych ilościowych, sposoby prezentacji danych jakościowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Praca warsztatowa.
Forma i warunki zaliczenia
Warunki uzyskania zaliczenia: napisanie części teoretycznej pracy magisterskiej w semestrze VIII; oddanie całości pracy magisterskiej w semestrze X.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Morison M. (1999). Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.