Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:14900-XXXX-0503WYK0459
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem jest umiejętność rozpoznania struktury osobowości wychowanka, jego stopnia demoralizacji i specyfiki zachowań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Podstawy diagnozowania pedagogicznego. Pojęcie diagnozy. Rodzaje i typy diagnozy. Diagnoza rozwojowa. Diagnoza decyzyjna. Diagnoza poznawcza. Metody stawiania diagnoz. Diagnoza a prognoza. Klasyfikacja według Lesława Pytki. Błędy diagnostyczne. Pojęcie i funkcje diagnozy resocjalizacyjnej. Cel diagnozy resocjalizacyjnej. Przedmiot diagnozy resocjalizacyjnej. Etapy diagnozy resocjalizacyjnej. Elementy trafnego procesu diagnozy resocjalizacyjnej. Techniki diagnozy resocjalizacyjnej: obserwacja, wywiad, ankieta, eksperyment, badanie dokumentów, techniki projekcyjne, skala Nieprzystosowania Społecznego SNS Lesława Pytki, Skala poczucia Winy SPW, Skala wartości SW. Modele diagnozy resocjalizacyjnej: behawioralny, interakcyjny, interdyscyplinarny. Warstwy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wychowanie. Socjalizacja. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przebiegu procesu diagnostycznego. Trudności i dylematy oraz zasady etyczne w diagnozie resocjalizacyjnej. Kierunki i aspekty diagnozy resocjalizacyjnej. Płaszczyzna kulturowa i duchowa w diagnozie resocjalizacyjnej. Płaszczyzna biologiczna, psychologiczna i socjologiczna diagnozy resocjalizacyjnej. Diagnoza warunków procesu resocjalizacji i weryfikacja efektów oddziaływań resocjalizacyjnych. Diagnoza uzależnień. Diagnoza wybranych korelatów i mechanizmów zachowań nieprzystosowawczych. Mechanizmy modyfikujące i zaburzające3 proc es diagnostyczny. Teorie niedostosowania społecznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład, dyskusja
forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny obejmujący tematykę wykładów oraz literaturę obowiązkową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Ewa Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008, Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978, Pytka Lesław, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa 1986, Stanik J.M., Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności, (w:) B. Urban, J .M., Stanik(red), Resocjalizacja, t.1,Wyd..Nauk.PWN, Warszawa 2007, s.168-202.
Literatura uzupełniająca: Siek S, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, Turlej S., Diagnostyka skrajnej aspołeczności młodzieży, Katowice 1975, Tatarowicz J.,Kummant M., Metodyka i pragmatyka psychologicznej diagnozy resocjalizacyjnej, "Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego" 1999, nr. 2, s.. 9-20.