Sztuka polska XIX i XX wieku (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03600-XXXX-04SEM0017
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Osiągnięcie samodzielności w badaniach z zakresu historii sztuki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Program seminarium przewiduje omawianie zjawisk z zakresu historii sztuki nowoczesnej polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących na obszarze historycznej Lubelszczyzny), zarówno jeżeli chodzi o architekturę, rzeźbę i malarstwo. Jednocześnie, stosownie do zainteresowań doktorantów, poruszane są problemy badawcze z pogranicza polskiej historii sztuki i literatury, z położeniem nacisku na opracowania o charakterze monograficznym, zarówno w odniesieniu do jednego artysty jak i określonej grupy dzieł powstałym w tym samym czasie, na tym samym terenie, w kręgu jednego twórcy lub grupy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Metody dialogowe.

Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie bez oceny na podstawie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Indywidualna do każdego tematu.