Prawo wykroczeń (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0038
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: analiza przepisów kodeksowego oraz pozakodeksowego prawa wykroczeń
CEL WYKŁADÓW: nabycie umiejętności interpretacji przepisów prawa wykroczeń oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych, jak również wskazanie różnic pomiędzy prawem karnym materialnym a prawem wykroczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Modele odpowiedzialności za wykroczenia, ewolucja polskiego prawa wykroczeń
Źródła i zasady prawa wykroczeń, definicja oraz struktura wykroczeń.
Okoliczności wyłączające bezprawność oraz winę, formy popełnienia wykroczeń
Kary i inne środki reakcji na wykroczenia, zasady ich wymiaru.
Część szczególna kodeksu wykroczeń: wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia,
Część szczególna kodeksu wykroczeń: wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, osobie, zdrowiu, mieniu,
Pozostałe wykroczenia z Kodeksu wykroczeń
Pozakodeksowe prawo wykroczeń
Pozakodeksowe prawo wykroczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: udział w zajęciach, opracowanie glosy do wybranego orzeczenia SN z zakresu prawa wykroczeń, pozytywna ocena z kolokwium obejmującego analizę omówionych na zajęciach przepisów.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: ustne kolokwium
KRYTERIA ZALICZENIA: znajomość podstawowych przepisów prawa wykroczeń, umiejętność ich wykładni i stosowania do konkretnych stanów faktycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Wykłady, Kodeks wykroczeń, oraz inne ustawy dotyczące tematów zajęć wraz z wybranymi orzeczeniami sądowymi.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006, A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2006, T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2003, M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.