Analiza form muzyki instrumentalnej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0002
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy na temat wymienionych wyżej form muzycznych, ich zasadami konstrukcji oraz metodami i technikami analizy formalnej i stylistycznej kompozycji. W trakcie zajęć studenci mają możliwość praktycznego zastosowania aparatu analitycznego w badaniu podstawowych form muzyki instrumentalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Program obejmuje zapoznanie się z założeniami konstrukcyjnymi poszczególnych form muzyki instrumentalnej i analizę formalną na podstawie konkretnych utworów. Treścią zajęć jest:
- analiza ścisłych form imitacyjnych: kanon, fuga
- analiza wariacji tematycznych, ostinatowych
- analiza klasycznej formy sonatowej, formy sonatowej z elementami ronda
- analiza formy ronda
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
W zajęciach stosowane są metody analizy muzycznej w oparciu o nagrania dźwiękowe i zapis nutowy.

Forma i warunki zaliczenia:
Czynny udział w ćwiczeniach (dopuszczalne są, dwie nieobecności), każdy student w trakcie trwania zajęć zobowiązany jest do przygotowania analizy kilku utworów oraz musi pozytywnie zdać dwa kolokwia, polegające na samodzielnej analizie dwóch uprzednio wysłuchanych utworów. Zaliczone prace pisemne - analiza wyżej wymienionych form muzycznych w oparciu o konkretne kompozycje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: podstawowa i uzupełniająca
J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 1, Małe formy instrumentalne, Kraków PWM 1983.
J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 2, Wielkie formy instrumentalne, Kraków PWM 1987.
M. Podhajski, Formy muzyczne, Warszawa PWN 1991.
A. Frączkiewicz, F. Skołyszewski, Formy muzyczne, t 1-2, Kraków PWM 1988.
D. Wójcik, Abc form muzycznych, Kraków Musica Iagellonica 1999.
D. Wójcik, Abc form muzycznych: analizy, Kraków Musica Iagellonica 2001.
H. Leichtentritt, Musikalische Formenlehre, Leipzig 1952.
G. Altmann, Musikalische Formenlehre, Schott: Mainz 2001.
A. Dürr, Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier, Bärenreiter: Kassel 2000.
Mizerska-Golonek Ewa, Targosz Jacek, Wprowadzenie do analizy formy sonatowej: kształtowanie materiału dźwiękowego a przebieg napięć w muzyce klasycznej, Akademia Muzyczna w Krakowie 1987.
E. Mizerska-Golonek, J. Targosz, Forma sonatowa: ogólna koncepcja formy, tektonika i architektonika tematu sonatowego, Akademia Muzyczna w Krakowie 1997.