Wstęp do analizy muzycznej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0073
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy na temat form muzycznych, zasadami konstrukcji dzieła muzycznego oraz metodami i technikami analizy formalnej i stylistycznej kompozycji. W trakcie zajęć studenci mają możliwość praktycznego zastosowania aparatu analitycznego w badaniu literatury muzycznej różnych epok.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Treścią zajęć jest geneza dyscypliny "Formy muzyczne" oraz przegląd i charakterystyka ujęć podręcznikowych. Program obejmuje teorię formy muzycznej: pojęcie formy muzycznej, systematyka form muzycznych, elementy składowe dzieła muzycznego, faktura, elementarne współczynniki formy oraz podstawowe zasady kształtowania materiału muzycznego. Ponadto realizowane są wybrane problemy analizy muzycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
W zajęciach stosowany jest wykład konwersatoryjny z ćwiczeniami analizy muzycznej elementów dzieła muzycznego w oparciu o nagrania dźwiękowe i zapis nutowy.

Forma i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są, dwie nieobecności), prace pisemne, kolokwium zaliczeniowe.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: podstawowa i uzupełniająca:
M. Podhajski, Formy muzyczne, Warszawa PWN 1991.
J. Chomiński, K. Wilkowska - Chomińska, Formy muzyczne:
· t. I Teoria formy. Małe formy instrumentalne, Kraków 1983;
· t. II Wielkie formy instrumentalne, Kraków 1987;
· t. III Pieśń, Kraków 1974;
· t. IV Opera i dramat, Kraków 1976;
· t. V, Wielkie formy wokalne, Kraków 1984.
A. Frączkiewicz, F. Skołyszewski, Formy muzyczne, t 1-2, Kraków PWM 1988.
D. Wójcik, Abc form muzycznych, Kraków Musica Iagellonica 1999.
D. Wójcik, Abc form muzycznych: analizy, Kraków Musica Iagellonica 2001.
Z. Lissa, Zarys nauki o muzyce, Ad Oculos: Warszawa - Rzeszów 2007.
C. Kühn, Formenlehre der Musik, Bärenreiter: Kassel 1987, 2001.
D. Gwizdalanka Danuta, Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych, PWM: Kraków 1999.
G. Dąbkowski, Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych. Włosko - francusko - angielsko - niemiecko - rosyjsko - czesko - polski. Wydawnictwo TAKT: Warszawa 2004.
G. Dąbkowski, Europejska terminologia muzyczna, Kielce 1997
Praxiswörterbuch, Musik. Italienisch - Englisch, Deutsch, Französisch. opr. Roberto Braccini, Langenscheidt 2009.