Historia muzyki - Ars Nova i Renesans (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0018
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Student uzyskuje wiedzę na temat formowania się kultury muzycznej późnego średniowiecza i renesansu w Europie, szkół kompozytorskich oraz różnych ujęć i strategii badawczych we współczesnej historiografii muzycznej (historia form i gatunków, poszukiwania archiwalne, badania mecenatu artystycznego, procesu twórczego, praktyki wykonawczej). Powinien rozumieć podstawowe procesy kształtowania się i rozwoju języka muzycznego tego okresu, tak unifikujące ówczesną kulturę muzyczną, jak i decydujące o jej lokalnym kolorycie; dostrzegać różnice między średniowieczem a renesansem muzycznym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Na wykładzie jest omawiana historia późnośredniowiecznej kultury muzycznej (Ars nova, Ars subtilior) i okresu przejściowego pomiędzy średniowieczem a renesansem (muzyka angielska, Szkoła Burgundzka). W toku wykładów są charakteryzowane typowe dla niej gatunki muzyczne: religijna i świecka polifonia we Francji XIV i przełomu XIV/XIV wieku (polifonia, msza i motet izorytmiczny, świecka pieśń i jej transformacje) oraz we Włoszech w XIV wieku (pieśń).
Treść wykładów zawiera panoramę szeroko pojętej kultury muzycznej renesansu: zakres pojęcia i granice chronologiczne, periodyzacja wewnętrzna, problem humanizmu i manieryzmu muzycznego, konsolidacja renesansowych gatunków muzycznych, twórczość kompozytorów flamandzkich, renesansowe tradycje narodowe, muzyka reformacji i kontrreformacji, muzyka instrumentalna renesansu, społeczne znaczenie muzyki, renesansowa teoria muzyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Muzyka i kompozytorzy okresu Ars Nova i Renesansu - wykład systematyczny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją przykładów muzycznych (nuty i nagrania) kompozycji czołowych twórców oraz dzieł sztuki tego okresu (reprodukcje, mapy).

Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: podstawowa i uzupełniająca:
J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, t. 1, Kraków 1989.
M. Wozaczyńska, Muzyka renesansu, Akademia Muzyczna: Gdańsk 1996.
St. Dąbek, Teologia "człowieka wewnętrznego" i styl polifonii flamandzkiej XV i XVI stulecia, "Liturgia Sacra" 11 (2005) nr 1, s. 121 - 134.
St. Dąbek, Kategorie "christianitas" i "polonitas" w wielogłosowej muzyce religijnej w Polsce, "Liturgia Sacra" 23 (2004) nr 1, s. 119 - 126.
A. Leszczyńska, Melodyka niderlandzka w polifonii Josquina, Obrechta i La Rue, Warszawa 1997.
P. Poźniak, Muzyka XV-XVI wieku i pojęcie renesansu w historiografii muzycznej, Musica Iagiellonica: Kraków 2000.
J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997.
The New Oxford History of Musik, t. III, Ars Nova and the Renaissance 1300-1500, London 1960.
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, t. I, Von den Anfängen bis zum Tridentinum, Hrsg. K. G. Fellerer, Bärenreiter Kassel Basel 1972.
Handbuch der Musikwissenschaft; H. Besseler, Die Musik des Mittelalters und Renaissance, Potsdam 1931.