Paleografia muzyki menzuralnej i tabulatur (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0051
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Studenci zdobywają wiedzę na temat dawnych zapisów muzyki wielogłosowej: notacji menzuralnej oraz niemieckich tabulatur organowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ograniczenia: Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku muzykologii.

Treści programowe: Paleografia muzyki menzuralnej i tabulatur to cykl zajęć obejmujących wiedzę na temat dawnych zapisów muzyki wielogłosowej określającej dokładnie wartości rytmiczne dźwięków. Treścią zajęć są informacje dotyczące notacji frankońskiej (sformułowanej w traktacie Francona z Kolonii Ars cantus mensurabilis), francuskiej (stosowanej we Francji w latach ok. 1300-1450), włoskiej (spotykanej we włoskich rękopisach z XIV w.), notacji muzycznych używanych w renesansie oraz niemieckich tabulaturach organowych: alte deutsche Orgeltabulatur (od XV do poł. XVI w) i neue deutsche Orgeltabulatur (od 1571 r.). Notacja tabulaturowa niemiecka starsza przedstawiana jest na przykładzie Tabulatury Jana z Lublina, niemiecka nowsza - na przykładzie Tabulatury Pelplńskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Na zaliczenie przedmiotu składa się: sprawdzian wiedzy teoretycznej; transkrypcja jednego utworu z Tabulatury Jana z Lublina lub Tabulatury Pelplińskiej; obecność na zajęciach (max. 3 nieobecności), aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nauka przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
-Poźniak W.: Paleografia muzyczna. Łódź 1955.
Literatura uzupełniająca:
- Apel W.: Die Notation der Polyphonen Musik 900-1600. Leipzig 1962.
- Lissa Z.: Zarys nauki o muzyce. Kraków 1987.
- Parish C.: The Notation of Medieval Musik. New York 1956.
- Wolf J.: Geschichte der Mensural-Notation von 1250-1460. Leipzig 1904.
- Wolf J.: Musikalische Schrifttaffeln ... . Bückenburg 1922/23, 2 wyd. 1930.
- Wolf J.: Handbuch der Notationskunde. T. 1. Tonschriften des Altertums und des Mittelalters Choral- und Mensuralnotation. Wiesbaden 1963. T. 2. Tonschriften der Neuzeit Tabulaturen, Partituren, Generalbaß und Reformversuche. Wiesbaden 1963.
- Wozaczyńska M.: Muzyka Średniowiecza. Gdańsk 1998.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia w czytaniu i transkrypcji dawnych zapisów muzycznych na podstawie podanej wcześniej wiedzy teoretycznej.