Pedagogika rodziny (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:05700-XXXX-01SEM0234
Kierunek studiów: Nauki o Rodzinie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
dla studentów IV i V INOR, zaliczenie w postaci pracy magisterskiej dla V roku.; opanowanie warsztatu prac magisterskich, prowadzenie badań pedagogicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
samodzielna praca studentów pod kierunkiem promotora nad pracą magisterską. Zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematów prac. Zagadnienia ogólne: strona formalno językowa: wyrażenia i zwroty metakontekstowe warunkujące porządek i logiczność wypowiedzi, wyrazy oceniające. Wyrażenia i zwroty pomocne w redagowaniu pracy: wprowadzanie definicji, formułowanie hipotez i problemów badawczych, wprowadzanie i budowa tabeli, analiza i interpretacja danych, wprowadzanie przykładów, wyrazy określające nasilenie, wypowiedzi podsumowujące rozdział, wnioski, uwagi końcowe, zakończenie pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Związana z tematami prac magisterskich; metodologiczna: M. Węglińska. Jak pisać pracę magisterską. Kraków 2005. J. Bielecki. Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Kraków 1983. Z. Skorny. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa 1985.