Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:08200-XXXX-02WYK0140
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Historia filozofii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Historyczna zmienność procesów społecznych nie dokonuje się bezwiednie, ale zawsze jest wynikiem konkretnych decyzji. Przestrzeń społeczna jest zatem kategorią kształtowalną i w tym znaczeniu stanowi powinność moralną. Wartości i zasady KNS, w którą wpisuje się również społeczna myśl Jana Pawła II, stanowią odniesienie w kształtowaniu sprawiedliwej przestrzeni społecznej, obejmującej: ekonomię, państwo, rodzinę, religię i naukę.
Celem wykładu jest promocja KNS jako zespołu wartości będących odniesieniem w budowaniu etosu społeczeństwa obywatelskiego, w którym respektowana jest godność człowieka oraz podstawowe prawa i obowiązki. Wykład ukazuje sposób, w jaki normy są aplikowane do współczesnych kontekstów społecznych. Studenci uczestniczący w wykładach powinni rozróżniać i rozumieć najważniejsze zasady KNS. Wiedza przekazana na wykładzie z KNS ma na celu rozwinąć u studentów umiejętność samodzielnego rozumienia i samodzielnej oceny problemów społeczno-etycznych; umiejętność krytycznego myślenia; umiejętność zastosowania właściwej perspektywy w interpretacji problemów społecznych, z jakimi stykają się na co dzień.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel, metoda, źródła;

2.Oświecenie i transformacje społeczne jako cywilizacyjny kontekst kwestii społecznej;

3.Wartości i zasady KNS: godność osoby, personalizm, solidarność, subsydiarność, dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna;

4.Prawa człowieka: kontekst filozoficzno-historyczny, podział, charakterystyka, korelacja praw i obowiązków;

5.Spór o źródła prawa: Arystoteles, Augustyn, Hobbes, Kant, Radbruch, KNS;

6.Rodzina zadania i obowiązki;

7.Społeczeństwo sekularne, a religia instytucjonalna;

8.Państwo i społeczeństwo: społeczeństwo obywatelskie, struktury pośrednie, granice demokracji;

9.Ideologia i światopogląd, koncepcje uspołecznienia: indywidualizm i kolektywizm;

10.Liberalizm, libertarianizm, globalizm;

11.Socjalizm, komunizm, faszyzm, postmodernizm;

12.Terroryzm, a wojna sprawiedliwa;

13.Media i etyka mediów;

14.Troska o ekologię jako przejaw solidarności globalnej;

15.Emigracja: prawo do emigracji, emigracja poakcesyjna, tożsamość emigracyjna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny, z możliwością dyskusji
Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Sekretariat WNS KUL. Istnieją dwie formy egzaminu: ustna i pisemna, wybór formy egzaminu należy do egzaminującego. Egzamin ustny trwa ok. 15 minut, egzamin pisemny trwa ok. 45 minut. Warunkiem zdania egzaminu jest wykazanie się wiedzą przekazana podczas wykładów. Wysokość oceny określa się według następujących kryteriów: rozumienie zagadnienia, wiedza i umiejętność wyjaśnienia poszczególnych kwestii, umiejętność argumentacji uzasadniającej wypowiedź, umiejętność formułowania odpowiedzi na pytanie w sposób jasny i spójny. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa dla studentów:
Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. M. Radwan i in., (KUL) Lublin 1996; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, (Jedność) Kielce 2005;
Fel S., Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społecznego, (KUL) Lublin 2007; lub Mazurek F.J., Personalistyczno-integralne ujęcie Katolickiej Nauki Społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Polihymnia) Lublin 1999;

Opcjonalna:
Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, Red. Józef Kupny, Stanisław Fel, (Uniwersytet Śląski) Katowice 2003; Dinstein Y., Ius ad bellum Aspects of the "War on Terrorism". Terrorism and the Military, w: International Legal Implications (Wybo P. Heere) 2003, ss. 13-22; Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, (KUL) Lublin 2001; Strzeszewski C., Katolicka Nauka Społeczna (KUL) Lublin 1994; Społeczne Dokumenty Kościoła (od Leona XIII do współczesnych); Anzenbacher A., Christliche Sozialethik. Einfuehrung und Prinzipien, (Schoening) Paderborn 1998; Klueber F., Katholische Gesellschaftslehre. Geschichte und System, (Fromm) Osnabrueck 1968; Nell-Breuning von O., Gerechtigkeit und Freiheit/ Gruendzuge katholischer Soziallehre, (Olzog) Muenchen 1985; Political Thinkers. From Socrates to the Present, red. D. Boucher I P. Kelly, (Oxford) 2007; McCoubrey H., White N.D., Textbook on Jurisprudence, (Oxford) 1999; New Dictionary of Catholic Social Thought the, red. J.A. Dwyer, E.L. Montgomery, Collegeville, Minn. 1994.