Historia notacji muzycznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0025
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie się z systemami notacji muzycznych od kultur pierwotnych do renesansu. Znajomość zasad notacji starożytnej Grecji oraz umiejętność transkrypcji z tej notacji. Poznanie znaków charakterystycznych poszczególnych zachodnich notacji adiastematycznych i diastematycznych oraz umiejętność rozróżniania konkretnych zapisów notacyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
Zapis muzyczny antycznej Grecji; Notacja bizantyjska oraz starosłowiańska; Corałowe notacje adiastematyczne zachodnie - paleofrankońska, bretońska, akwitańska, francuskie, niemieckie, włoskie, angielskie i hiszpańskie; Chorałowe notacje literowe; Chorałowe notacje diastematyczne - zachodnie oraz środkowoeuropejskie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Tradycyjny wykład z elementami ćwiczeń transkrypcji różnych notacji. Projekcje multimedialne.

Forma i warunki zaliczenia:
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych:Egzamin jest dwuczęściowy. Część I Dokonaniu transkrypcji krótkiego fragmentu z notacji bizantyjskiej - 50%. Część II Rozpoznanie kilku przykładów notacji zachodniej adiastematycznej oraz notacji diastematycznej z terenów Europy środkowej - 50%.W razie niepowodzenia w którejś z tych dwóch części - ocena jest niedostateczna, jednak w terminie poprawkowym zdaje się tylko dany(e) zakres(y).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne.
Janus C. (ed) Musici Scriptores Graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat. Teubner, Leipzig 1895 (repr. fot. Olms, Hildesheim 1962); Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography; Kaufmann W. Musical notations of the Orient. Notational Systems of Continental East, South, and Central Asia. Bloomington, London 1967. Jaschinski A. (ed) Notation. Kassel. Bärenreiter 2001.La notation musicale des chants liturgiques latins. Solesmes 1991.Sunol G. Introduction a la Paléographie musicale grégorienne. Paris, Tournai, Rome 1935.Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska- Zaremba, Kraków 1999.S u t k o w s k i A. Cechy paleografi czne notacji muzycznych w polskich rękopisachśredniowiecznych. MMA T. 1. Kraków 1965 s. 53-68.S z e n d r e i J. Die Geschichte der Graner Choralnotation. "Studia Musicologica AcademiaeScientiarum Hungaricae" 30:1988 s. 5-234;S z e n d r e i J. Choralnotationen in Mitteleuropa. "Studia Musicologica AcademiaeScientiarum Hungaricae" 30:1988 s. 437-446;S z e n d r e i J. Középkori hangjegyírások Magyarországon (Mittelalterliche Choralnotationen in Ungarn). Közzéteszi az MTA Zenetudomanyi Intézet Budapest 1999.