Ekumenizm (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Ekumeniczny
Kod ECTS:08200-XXXX-0101WYK0009
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Wprowadzenie w podstawy katolickiej nauki o jedności Kościoła i zasadach ekumenizmu oraz w podstawową wiedzę na temat głównych nie rzymskokatolickich wyznań chrześcijańskich. Zapoznanie z najważniejszymi osiągnięciami ruchu ekumenicznego. Przygotowanie do ekumenicznego podejścia do wybranych zagadnień pastoralnych.

Zamierzone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy):
W efekcie kształcenia student powinien umieć: zanalizować katolicką naukę o jedności Kościoła; zdefiniować i wyjaśnić teologiczne zasady udziału Kościoła rzymskokatolickiego w ruchu ekumenicznym; opisać oraz zdefiniować podstawowe podobieństwa i różnice strukturalne i doktrynalne pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a głównymi Kościołami nie rzymskokatolickimi; wymienić główne wydarzenia i osiągnięcia ruchu ekumenicznego; określić przynależność konfesyjną i zweryfikować ważność chrztu w danej grupie wyznaniowej; zweryfikować możliwość gościnności eucharystycznej; przeprowadzić przygotowanie nupturientów do zawarcia małżeństwa mieszanego. Powinien także: wykazywać otwartość i szacunek dla przedstawicieli nie rzymskokatolickich wspólnot chrześcijańskich; wyrażać przekonanie o konieczności zaangażowania katolików w ruch ekumeniczny; docenić wysiłki Kościołów zmierzających do jedności; rzetelnie oceniać historyczne i współczesne wydarzenia ekumeniczne w świetle katolickich zasad ekumenizmu; prezentować postawę otwartą na dialog.

przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć teologicznych na poziomie II roku studiów teologicznych magisterskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
Tajemnica jedności i podziału Kościoła; katolickie zasady ekumenizmu; panorama podziałów i dążeń zjednoczeniowych; podstawowy opis głównych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich; historia współczesnego ruchu ekumenicznego; stosunki wyznaniowe i ekumenizm w Polsce; ekumenizm i misje; dialog ekumeniczny; modele jedności; wzajemne uznanie chrztu; możliwości i perspektywy interkomunii; małżeństwa mieszane (podejście pastoralne); wybrane zagadnienia teologiczne (zagadnienie Filioque; zasada „hierarchii prawd”; zróżnicowany konsens w nauce o usprawiedliwieniu; unionizm i prozelityzm).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć:
wykład, praca nad tekstem i prezentacja multimedialna
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: tablica i kreda, rzutnik multimedialny, ekran, notebook
forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną. Test z progami punktowymi – 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie; Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint”; Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996; P. Jaskóła, Podstawy ekumenizmu, Opole 2010; P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.

Literatura uzupełniająca:
S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985; J. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, Kraków 2001; K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Warszawa 1994; L. Górka, S. C. Napiórkowski, Kościoły czy Kościół, Warszawa 1995; J. B. Navarro, Ekumenizm. mały słownik, Warszawa 2007; W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, red. H. Tranda, M. Patalon, Kraków 2009; Z. Kijas, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004.