Etyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:08100-XXXX-0502WYK0340
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Etyka
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zaprezentowanie głównych zagadnień z dziedziny etyki: podstawowych terminów, problemów, stanowisk oraz argumentów dotyczących wartości moralnej ludzkiego działania.
Zamierzone efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
" opisać metodologiczny status etyki,
" rozpoznać elementy ludzkiego działania istotne dla moralnej oceny,
" omówić główne sposoby uzasadniania ocen i norm moralnych,
" podać definicje podstawowych terminów etycznych,
" podać przykłady problemów moralnych,
" sformułować i uzasadnić ocenę moralną danego działania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1.
Definicja etyki, jej przedmiot, cele oraz metody. Dyscypliny etyczne: metaetyka, etyka ogólna, etyka stosowana.
Zajęcia 2.
Warunki odpowiedzialności moralnej za czyn. Warunki odpowiedzialności moralnej.
Zajęcia 3.
Struktura czynu. Proces podejmowania decyzji. Rodzaje skutków działania.
Zajęcia 4.
Kryterium szczęścia jako podstawa oceny moralnej cz. 1: eudajmonizm.
Zajęcia 5.
Kryterium szczęścia jako podstawa oceny moralnej cz. 2:utylitaryzm.
Zajęcia 6.
Kryterium posłuszeństwa nakazom jako podstawa oceny moralnej: deontonomizm.
Zajęcia 7.
Kryterium godności osoby ludzkiej jako podstawa oceny moralnej: personalizm.
Zajęcia 8.
Wyznaczniki oceny moralnej czynu. Dobroć i słuszność działania.
Zajęcia 9.
Cele i środki. Problem "brudnych rąk". Złota reguła.
Zajęcia 10.
Natura ludzka i prawo naturalne.
Zajęcia 11.
Cnoty moralne, cz. 1: definicja i podział cnót. Cnoty kardynalne: roztropność i sprawiedliwość.
Zajęcia 12.
Cnoty moralne cz. 2.: cnoty kardynalne (umiarkowanie, męstwo)
Zajęcia 13.
Argumentacja etyczna w bioetyce: problemy moralne związane z początkami i końcem ludzkiego życia. Etyka jakości życia i etyka świętości życia.
Zajęcia 14.
Argumentacja etyczna w etyce społecznej: problem równości, problem kary śmierci.
Zajęcia 15.
Argumentacja etyczna w etyce środowiska naturalnego: problem wartości środowiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład tradycyjny.

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (do 5 pozycji)
1. Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996.
2. Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie).
3. Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2992.

Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1. Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
2. Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 (etyka ogólna), Lublin 1986.
3. Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
4. Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
5. MacIntyre A., Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2002.