Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0001
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Założeniem wykładu jest koncepcja antropologii chrześcijańskiej a jego celem jest naświetlenie postawy człowieka wobec wartości ludzkich, chrześcijańskich w wymiarze indywidualnym i społecznym pod kątem zachowania wolności i realizacji chrześcijańskiego powołania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
-Treści programowe: 1) Światopogląd a duchowość chrześcijańska; 2) Dwie uzupełniające się koncepcje postawy: a) psychologiczna, wg Władysława Prężyny: Pojęcie, struktura i geneza postawy; Postawa a osobowość; Postawa religijna; i (b) fenomenologiczna, wg Dietricha von Hildebranda: Określenie wartości na podstawie trzech kategorii doniosłości; Wartości moralne a inne wartości kwalitatywne (intelektualne, estetyczne); Podmiot wobec wartości - intuicyjne uchwycenie wartości, afektywne ich doznawanie, odpowiedź na wartość; Pojęcie i struktura postawy; Postawa zasadnicza; Postawa osoby w odpowiedzi miłości; 3) Rozum ludzki wobec tajemnicy człowieka i Boga; Wolność postaw ludzkich w świetle tajemnicy człowieka i Boga; 4) Powołanie do wolności w obliczu wartości natury, osobowości i osoby ludzkiej; Potrzeby (i zdolności) przejawiane przez człowieka w płaszczyźnie natury (potrzeba samozachowania, zachowania gatunku, materialnego zabezpieczenia), osobowości (potrzeba bezpieczeństwa bytowego, bezpieczeństwa osobowościowego, potrzeba rozwoju) i osoby (zdolność poznania, zdolność miłowania, zdolność podziwiania, zdolność sumienia, dynamizm celowości) i odpowiadające im wartości w płaszczyźnie natury (wartość pokarmu i napoju, wartość współżycia cielesnego, wartość posiadania dóbr materialnych), osobowości (wartość zabezpieczenia bytowego, zabezpieczenia osobowościowego, wartość godności i szacunku) i osoby (wartość prawdy, dobra i piękna, wartości moralne, wartość szczęśliwości); 5) Powołanie do wolności w życiu społecznym i kulturalnym; Życie społeczne i jego rodzaje; Wspólnota małżeńska i rodzinna; Wspólnota narodowa; Społeczność rodziny ludzkiej; Konieczność i wartość życia społecznego; Kultura, kultury i ich znaczenie; Zagrożenie wolności osoby ludzkiej w życiu społecznym; Powinności jednostki i społeczności wobec zagrożeń i zniewoleń wolności ludzkiej; 6) Źródła zniewolenia postaw ludzkich; Wyzwolenie chrześcijańskie zadane i dokonane.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Metoda wykładu konwencjonalnego, metody problemowe.
- Formy i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie lektury I i II rozdz. książki, Dietricha von Hildebranda filozoficzno - teologiczne podstawy duchowości serca(Lublin 1997), S. T. Zarzyckiego i treści przekazanych na wykładzie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: C. Hevre, Ewangelia i kultury (od Leona XIII do Jana Pawła II), Warszawa 1990; A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. P. Sawicka, Warszawa 1990; W. Prężyna, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981; M. Rusecki, Ku pojęciu światopoglądu, w: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, Lublin 1989, s. 11 - 34; A. Siemianowski, Człowiek a świat wartości, Gniezno 1993; W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wallington 1988; Tenże, Wartość światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1987; J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, Poznań 1992, s. 51-148; S. T. Zarzycki, Dietricha von Hildebranda filozoficzno - teologiczne podstawy duchowości serca, Lublin 1997; Tenże, Rozwój życia duchowego i afektywność. Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego, Lublin 2008.