Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0093
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedstawienie tematyki postępowania egzekucyjnego w administracji.
CEL WYKŁADÓW: Przybliżenie mechanizmów i zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego, jak również uprawnień uczestników tego postępowania.
Przybliżenie mechanizmów funkcjonowania sądów administracyjnych oraz zasad postępowania sądowo-administracyjnego.
w zakresie wiedzy: w procesie realizacji treści dotyczących postępowania egzekucyjnego należy wskazać zasady postępowania egzekucyjnego, a także zasady prowadzenia egzekucji.
w zakresie podstaw: należy zwrócić uwagę na uprawnienia poszczególnych uczestników postępowania egzekucyjnego.
w zakresie umiejętności: umiejętność przygotowywania podstawowych pism procesowych oraz oceny uprawnień uczestników postępowania egzekucyjnego w jego kolejnych stadiach.
METODY DYDAKTYCZNE: analiza przepisów prawnych, case study, prezentacje multimedialne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podmioty i przedmiot postępowania egzekucyjnego.
Zasady postępowania egzekucyjnego.
Organ egzekucyjny. Właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa.
Zasady prowadzenie egzekucji, koszty egzekucji, zbieg egzekucji.
Udzielanie pomocy obcemu państwu,
Egzekucja należności pieniężnych: egzekucja z wynagrodzenia z pracę, egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego,
Egzekucja należności pieniężnych: egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych. Egzekucja i innych wierzytelności pieniężnych.
Egzekucja należności pieniężnych: egzekucja z praw i instrumentów finansowych, egzekucja z papierów finansowych
Egzekucja należności pieniężnych: egzekucja z weksla. Egzekucja z autorskich praw majątkowych
Egzekucja z nieruchomości.
Podział kwoty uzyskanej z egzekucji.
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń.
Postępowanie zabezpieczające.
Odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zagadnienia przedstawione w trakcie zajęć dydaktycznych oraz wybrana literatura.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne.
KRYTERIA ZALICZENIA: pozytywnie oceniona ustna odpowiedź studenta.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007.
2.B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008.