Duchowość kapłańska (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Duchowości
Kod ECTS:08200-XXXX-0107WYK0003
Kierunek studiów: Teologia Duchowości (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Wykład ma ukazać zasadnicze cechy kapłaństwa Starego Przymierza i kapłaństwa Jezusa Chrystusa, przybliżyć studentom naukę Kościoła na temat udziału Ludu Bożego Nowego Przymierza w funkcji i urzędzie kapłańskim Chrystusa oraz umożliwić im dokonanie rozróżnienia między kapłaństwem powszechnym i urzędowym, a ponadto poznanie tożsamości kapłana urzędowego, podstaw i cech duchowości kapłańskiej, jej źródeł, wyrazów, dróg i środków potrzebnych w pogłębianiu tej duchowości (trynitarnego, chrystologicznego, pneumatologicznego oraz maryjnego i eklezjalnego wymiaru duchowości kapłańskiej).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Pojęcie duchowości kapłańskiej. Zasadnicze cechy kapłaństwa Starego Przymierza (geneza, czynności kapłańskie kapłanów urzędowych, sens ofiar a misja ofiarnika). Przejście od kapłaństwa Starego Przymierza do kapłaństwa Nowego Przymierza. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa (świadomość kapłańska Jezusa Chrystusa; całość posłannictwa zbawczego Jezusa Chrystusa jako posługa kapłańska; zbawcza śmierć Jezusa Chrystusa w kategoriach ofiary; deklaracje Jezusa Chrystusa związane z godnością kapłańska Mesjasza). Dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa jako posługa kapłańska w świadomości Apostołów. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa według św. Pawła. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa według nauki Kościoła (przymioty kapłaństwa Jezusa Chrystusa, ofiara Chrystusa jako ofiara Najwyższego Kapłana, cel ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa). Tożsamość kapłana. Źródło sakramentalne kapłaństwa służebnego. Wymiar trynitarzy kapłaństwa służebnego (wewnętrzna relacja kapłana z Trójcą Świętą). Chrystologiczny wymiar tożsamości i duchowości kapłańskiej. Pneumatologiczny i eklezjalny wymiar tożsamości i duchowości kapłańskiej. Wymiar komunijny duchowości kapłańskiej. Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej. Kontekst życia i posługi kapłana. Środki życia duchowego kapłana (pierwszeństwo duchowości). Formacja duchowa kapłana. Kapłaństwo powszechne wiernych a kapłaństwo służebne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin ze znajomości problematyki będącej przedmiotem wykładu (także ze znajomości treści lektury).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
1)Courtois G., W obliczu Pana. Rozważania dla kapłanów, t.1-2, przeł. zespół redakcyjny, Katowice 1960-1961.
2)Garrigou—Lagrange R., Ku doskonałości kapłańskiej, tł. K. Majdański, Poznań 1958.
3)Greshake G., Być kapłanem. Teologia i duchowość urzędu kapłańskiego, przeł. K. Wojtowicz, Wrocław 1983, s. 127-201.
4)Grudniok F., Kochać kaplaństwo. Rozważania ascetyczno—duszpasterskie na tle przykładu i wypowiedzi Jana Pawła II, Kraków 1984.
5)Integralna formacja kandydatow do kapłaństwa, oprac. A. Boyer, A. Mamcini, M. Ouellet, T. Prendergast, J.-M. Robillard pod kierunkiem J. Guindona, Warszawa 1998.
6)Kapłaństwo (Kolekcja „Communnio”, t.3), zespół red. L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, Poznań-Warszawa 1988.
7)Kempys M. J., Josepha kard. Ratzingera teologia kapłaństwa, Kraków 2002.
8) Lettmann R., Na Twoje słowo. Rozważania o zyciu i posłudze kapłana, przeł. K. Wojtowicz, Poznań 1990.
9)Międzybrodzki J., Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007.
10)Słomka W., Duchowość kapłańska, Lublin 1996.
11)Vanhoye A., Manzi F., Vanni U., Kapłaństwo Nowego Przymierza, przekład W. Dzieża, Pelplin 2007.
12)Verlinde J.-M., Duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II, tł. G. Kania, Warszawa 2004.
13)Warzeszak J., U podstaw gorliwości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1989.
14)Wątroba J., Permanentna formacja duchowa kapłanów, Częstochowa 1999.