Kierownictwo duchowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Duchowości
Kod ECTS:08200-XXXX-0107WYK0017
Kierunek studiów: Teologia Duchowości (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie kierownictwa duchowego, rys historyczny z uwzględnieniem starożytności przedchrześcijańskiej; podstawy biblijno-teologiczne i antropologiczne; przedmiot kierownictwa i podstawowe zadania, zwłaszcza praktyka rozeznawania duchowego na przykładzie wybranych autorów; osoba kierownika duchowego, przymioty, obowiązki; rodzaje osób kierowanych; formy i poziomy kierownictwa; choroby duchowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Misiurek, J. M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Lublin 2000. M. Rupnik, Rozeznawanie duchowe, część I-II, Częstochowa 2003. E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznań 1983.