Metodologia teologii duchowości (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0020
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Historia teologii duchowości jako nauki. Nazwy i pojęcie teologii duchowości. Przedmiot materialny i formalny teologii duchowości. Metoda i źródła posoborowej teologii duchowości. Teologia duchowości a inne dyscypliny teologiczne. Wewnętrzna struktura dydaktyczna teologii duchowości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, Kraków 1996; M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999; Tenże, Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowości, "Studia Diecezji Radomskiej", 2 (1999), s. 89-102; Tenże, Teologia duchowości w wybranych dokumentach Kościoła, RT 47 (2000), z. 5, s. 93-101; W. Słomka, Teologia duchowości pośród innych dyscyplin teologicznych, [w:] Veritatem facientes, red. J. Nagórny, Lublin 1997, s. 405-412.