Aksjologia edukacji szkolnej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0360
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: · Poznanie podstawowych pojęć z zakresu aksjologii: wartość, edukacja aksjologiczna, wychowanie ku wartościom, introcepcja wartości; zrozumienie związków i zależności między wartościami a procesem wychowania i edukacji. Poznanie koncepcji wartości, kategorii, struktur hierarchicznych. Nabycie umiejętności projektowania, wartościowania sytuacji edukacyjnych według kryterium aksjologicznego. Otwartość na wartości i ich akceptacja.
· Zamierzone efekty kształcenia - student w wyniku realizacji celów powinien:
- w zakresie wiedzy: zdefiniować pojęcie wartość, edukacja aksjologiczna, wychowanie ku wartościom, introcepcja wartości; wymienić ogniwa i opisać proces wychowania ku wartościom; wymienić i opisać strategie wychowania ku wartościom; wyjaśnić w czym wyraża się związek między wartościami a procesem wychowania i edukacji; wymienić i opisać koncepcje wartości; wyjaśnić w czym wyraża się własna lecz właściwa hierarchia wartości; opisać podstawę aksjologiczną programu wychowawczego szkoły; rozpoznawać zagrożenia wartości, opisać aksjologiczne wyzwania dla pedagogiki
- umiejętności: wartościować sytuacje wychowawcze i edukacyjne szkoły wg kryterium obiektywnej hierarchii wartości; projektować proces wychowania ku wartościom; analizować problemy wychowawcze z młodzieżą w aspekcie aksjologicznym; projektować aksjologiczne sytuacje wychowawcze.
- inne kompetencje: wrażliwość na wartości, zaangażowanie w budowanie wizji wychowania ku wartościom, wyrażanie sądów o zjawiskach społecznych, edukacyjnych w aspekcie urzeczywistniania wartości.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
· pojęcie i zadania aksjologii i aksjologii edukacji szkolnej;
· aksjologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki;
· pojęcie wartości, koncepcje, kategorie i struktury wartości;
· obiektywna hierarchia wartości i jej związek z rozwojem człowieka - osoby;
· introcepcja wartości i jej znaczenie w integralnym rozwoju i wychowaniu człowieka;
· proces wychowania ku wartościom i trudności w jego realizacji;
· aksjologiczna podstawa edukacji w reformującej się szkole;
· aksjologiczna podstawa programu wychowawczego szkoły;
· współczesne zagrożenia wartości a proces edukacyjny;
· problemy aksjologiczne młodzieży;
· nauczyciel wobec wartości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny
pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny
Formy i warunki zaliczenia:
esej - 20%, egzamin ustny - 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Chałas K. Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T.1. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin - Kielce 2003.
Chałas K. Wychowanie ku wartościom wiejskim szansą integralnego rozwoju wychowanka. Lublin 2007.
Jankowska M., Krasoń J. Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości. Kraków 2009.
Literatura uzupełniająca:
Olbrycht K. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000.
Ogrodzka - Mazur E. Kompetencje aksjologiczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice 2000.
Szerląg E. (red.) Edukacja ku wartościom. Kraków 2004. (wybrany 1 artykuł wg zainteresowań studenta)
Maj A. (red.) Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego. Lublin 2009. (wybrany jeden artykuł wg zainteresowań studenta)