Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01SEM0101
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Celem seminarium naukowego jest zapoznanie się z tekstami qumrańskimi znalezionymi na Pustyni Judzkiej. Poprzez lekturę i analizę tekstów prawnych, egzegetycznych, liturgicznych, dydaktycznych i apokryficznych uczestnicy seminarium pogłębiają swoją znajomość konkretnych manuskryptów i oceniają ich wartość dla współczesnych badań biblijnych. Efektem wykładu będzie umiejętność dostrzeżenia roli pism qumrańskich dla badań w zakresie krytyki tekstu, Starego i Nowego Testamentu, literatury apokryficznej oraz historii judaizmu okresu Drugiej Świątyni.
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Znajomość tekstów biblijnych Starego i Nowego Testamentu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Przedmiotem seminarium naukowego jest lektura oraz analiza literacka i teologiczna tekstów qumrańskich. Uczestnicy seminarium są zachęceni do głębszego zapoznania się z wybranymi utworami wspólnoty z Qumran i do oceny znaczenia tych pism dla badań biblijnych. W sposób szczególny zwraca się uwagę na znaczenie wspólnoty qumrańskiej i jej pism dla zrozumienia myśli i środowiska judaizmu Drugiej Świątyni i rodzącego się w nim chrześcijaństwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
W ramach seminarium uczestnicy przygotowują i wygłaszają referaty dotyczące poszczególnych tekstów z Qumran (ok. 30 minut) oraz przedstawiają stan aktualnych badań nad redagowanymi przez nich pracami doktorskimi i magisterskimi. Podczas seminarium naukowego stosuje się metody dialogowe i dyskusję.

forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych referatów i czynnego udziału w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Discoveries in the Judean Desert, t. I-XXXIX (teksty oryginalne i komentarze), Oxford, 1955- 2002; F. Garcia Martinez, The Dead Sea Scrolls Translated: the Qumran Texts in English, Leiden 1996; J.A. Fitzmyer, The Dead Sea Scrolls. Major Publications and Tools for Study, Atlanta 1990; S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994; J.T. Milik, Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej, Kraków 1999; P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego: Qumran – Wadi Murabba’at, Kraków: The Enigma Press 1996; Tenże, Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Kraków: The Enigma Press 2000; H. Stegemann, H., Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus, Kraków 2002; M. Parchem, Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle Pism z Qumran, Warszawa 2008; H. Drawnel – A. Piwowar, (red.), Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, Lublin 2009.