Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0088
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. Student jest przygotowany w ramach do samodzielnego napisania pracy magisterskiej: przygotowywanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zakres zagadnień podejmowanych w ramach seminarium magisterskiego:
Zajęcia 1. Przedstawienie zakresu zagadnień podejmowanych w ramach seminarium. Wskazanie perspektywicznych kierunków badań, zalet i wad związanych z ich realizacją.
Zajęcia 2. Wybór tematu pracy magisterskiej przez uczestników seminarium.
Zajęcia 3. Omówienie struktury pracy i formalnych wymagań związanych z jej napisaniem. Formatowanie pracy.
Zajęcia 4. Poszukiwanie literatury. Wykorzystywanie baz danych.
Zajęcia 5-30. Referowanie przez uczestników seminarium zagadnień związanych z przygotowywana pracą magisterską
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. Student jest przygotowany w ramach do samodzielnego napisania pracy magisterskiej: przygotowywanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Tyszka, T. (2000). Psychologia ekonomiczna. (W:) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, s.351-378. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Jachnis, A. i Terelak, J.F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Falkowski, A. i Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.
Tyszka, T. (red.). (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
Jones, J.F. (2004). Jak działa reklama. Gdańsk: GWP.
Literatura uzupełniająca
Baza danych EBSCO