Psychiatria (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:12200-XXXX-0502WYK0347
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
C1 – uzyskanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu symptomatologii zaburzeń psychotycznych i niepsychotycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W kategorii wiedzy
K_W003 Posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności z psychiatrią i neurologią; zna podstawowe zagadnienia z zakresu biologii funkcji psychicznych
K_W10 Zna psychologiczne koncepcje zaburzeń psychicznych, czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych, a także czynniki profilaktyczne w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i ich nawrotom
K_W11 Posiada wiedzę na temat różnych form patologii psychicznych, społecznych i zachowań ryzykownych
K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat różnorodnych zaburzeń funkcjonowania jednostki i zasad ich diagnozowania w oparciu o ICD-10 i DSM-5; zna firmy udzielania pomocy psychosocjalnej, zwłaszcza psychoedukacji
W kategorii umiejętności
K_U01 Potrafi wskazać i opisać uwarunkowania rodzinne, osobowościowe, środowiskowe i biologiczne różnych patologicznych zachowań ludzkich
K_U05 Potrafi zaplanować proces diagnostyczny dotyczący różnych sfer funkcjonowania człowieka
W zakresie kompetencji społecznych
K_K04 Ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Historia psychiatrii
2. Badanie psychiatryczne
3. Objawy zaburzeń psychicznych
4. Schizofrenia
5. Depresja
6. Zaburzenie dwubiegunowe
7. Uzależnienia
8. Zaburzenia lękowe
9. Zaburzenia osobowości – wiązki A i C
10. Zaburzenia osobowości – wiązka B
11. Zaburzenia zachowania u dorosłych
12. Gerontopsychiatria
13. Pedopsychiatria
14. Anoreksja i bulimia
15. Terapia biologiczna w psychiatrii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie egzaminu ustnego: 5-3
Literatura podstawowa i uzupełniająca
x