Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Lewandowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Główne nurty polskiego romantyzmu na tle europejskim (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Lingwistyka kulturowa (wykład)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Oto odlatuję! Poezja europejska XVI i XVII w. w spotkaniu z ponadzmysłowym (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
4Wybrane zagadnienia literatury emigracyjnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Monika Kulesza
2Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Specjalizacja teatralno-filmowa
1Przełamywanie konwencji dramatyczno-teatralnych (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
2Dramat a teatr XX wieku (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
3Dramat najnowszy (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
4Teatr w mediach (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
5Teatr a film (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Przemysł filmowy (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Krytyka i polityka (wykład)Z/2 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)Z/2 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)Z/2 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze