Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Organizowanie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wykład)E/3 30 dr Aleksandra Borowicz
Przedmioty do wyboru
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Fonetyka artykulacyjna, akustyczna, audytywna i wizualna j. polskiego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Pomoc rodzinie w zakresie edukacji integracyjnej (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
4Rozwój mowy dziecka (wykład)Z/2 30 Zawieszone
5Surdologopedia (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Wychowanie religijne osób z niepełnosprawnością i elementy metodyki (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Wykłady
1Wsparcie rodziców po prenatalnej diagnozie niepełnosprawności i choroby dziecka (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Ćwiczenia
1Andragogika i geragogika specjalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
2Funkcjonowanie w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Szudra-Barszcz
4Metodyka nauczania i wychowania ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Prokopiak
5Metodyka nauczania i wychowania uczniów chorych przewlekle (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Belczyk
6Metodyka pracy pedagogicznej z rodziną z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Urszula Kmita
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Konwersatoria
1Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Instytucje wymiaru sprawiedliwości (wykład)Z/2 15 dr Sławomir Hypś
3Niedostosowanie społeczne (wykład)Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
4Systemowe podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
5Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)E/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
3Metodyka pracy wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
4Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
5Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)Z/2 15 dr Lidia Pietruszka
6Wykluczenie społeczne (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Wiesław Partyka
Seminaria licencjackie
Seminarium dyplomowe
1Mowa i jej zaburzenia (seminarium)Zbo/1 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Pedagogika osób ze spektrum autyzmu (seminarium)Zbo/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
4Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Aleksandra Borowicz
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/3 120 dr Renata Kołodziejczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze