Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/3 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Gondek
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek
2Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
Konwersatoria obowiązkowe
1Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Moduł: Retoryka w dyskursie społecznym
1Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (wykład)E/3 30 dr Paweł Fortuna
2Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Aleksandra Kozłowska
3Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 dr Artur Mamcarz-Plisiecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze