Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
3Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
4Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
6Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
Konwersatorium
1Active vs. passive structures in Indo-European languages (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
2Event types in natural languages (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Język ojczysty a języki nabyte. Budowanie osobistej kompetencji komunikacyjnej (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
4Podstawy metodologiczne badań językoznawczych (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Pragmatyka w języku i przekładzie (konwersatorium)Z/4 60 Brak obsady
6Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze