Wydział Nauk Humanistycznych
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dawne i nowe w języku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Językoznawstwo historyczne (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Językoznawstwo kognitywne (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
4Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
6Morfologia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Konwersatorium
1Noun and its structure in Distributed Morphology (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Psycholingwistyczne aspekty akwizycji i dydaktyki języków (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Semantyczno-kognitywna analiza dyskursu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL
4Verb and its structure in Distributed Morphology (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze